usługi płatnicze

Wybrane zagadnienia prawnokarne związane z bitcoinem

Czy kradzież bitcoinów to przestępstwo w rozumieniu polskiego prawa karnego? I czy osoby prowadzące ataki hakerskie na systemy informatyczne służące do „przechowywania” bitcoinów i obsługi transakcji popełniają przestępstwo hackingu z art. 267 § 1 k.k.?

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kontekście wirtualnych walut

Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy nie odnoszą się wyłącznie do tradycyjnie rozumianych pieniędzy. Oznacza to konieczność identyfikacji klientów dokonujących transakcji z wykorzystaniem wirtualnych walut, konieczność rejestracji transakcji podejrzanych oraz, w określonych sytuacjach, blokowanie transakcji.

Obrót wirtualną walutą i transakcje pochodne dotyczące wirtualnych walut w świetle regulacji obrotu instrumentami finansowymi

Podejmującym próbę ustalenia natury prawnej wirtualnych walut, wyłączono raczej możliwość zakwalifikowania waluty wirtualnej do kategorii instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (UOIF).

Obrót wirtualnymi walutami w świetle regulacji usług płatniczych

Aby ustalić, czy regulacje dotyczące usług płatniczych (zawarte przede wszystkim w ustawie o usługach płatniczych) będą miały zastosowanie do obrotu wirtualnymi walutami, w pierwszym rzędzie należy rozstrzygnąć, czy używane w tej ustawie o pojęcie „środków pieniężnych” odnosi się również do wirtualnych walut.

Czy kreacja wirtualnych walut bez zezwolenia jest nielegalna?

Proces kreacji wirtualnych walut jest zależny od modelu stosowanego dla określonej waluty. W niektórych przypadkach jest to proces scentralizowany, w którym łatwo można zidentyfikować podmiot dokonujący kreacji wirtualnej waluty. W przypadku innych walut jest to proces zdecentralizowany, w którym wykreować walutę mogą poszczególni, często anonimowi, użytkownicy zdecentralizowanego systemu.

Nie tylko bitcoin, czyli rodzaje wirtualnych walut

Kryptowaluty, waluty wirtualne, waluty cyfrowe różnią się nie tylko nazwą, ale też sposobem funkcjonowania.