usługi płatnicze

Nowa ustawowa obniżka stawek interchange – przepisy ważne również dla agentów rozliczeniowych

29 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych, która przyniosła ważne zmiany dla wszystkich uczestników rynku instrumentów płatniczych w Polsce. Wprowadziła m.in. ustawową obniżkę stawki opłaty interchange oraz dodatkowe obowiązki dla agentów rozliczeniowych i organizacji kartowych.

Wybrane zagadnienia prawnokarne związane z bitcoinem

Czy kradzież bitcoinów to przestępstwo w rozumieniu polskiego prawa karnego? I czy osoby prowadzące ataki hakerskie na systemy informatyczne służące do „przechowywania” bitcoinów i obsługi transakcji popełniają przestępstwo hackingu z art. 267 § 1 k.k.?

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kontekście wirtualnych walut

Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy nie odnoszą się wyłącznie do tradycyjnie rozumianych pieniędzy. Oznacza to konieczność identyfikacji klientów dokonujących transakcji z wykorzystaniem wirtualnych walut, konieczność rejestracji transakcji podejrzanych oraz, w określonych sytuacjach, blokowanie transakcji.

Obrót wirtualną walutą i transakcje pochodne dotyczące wirtualnych walut w świetle regulacji obrotu instrumentami finansowymi

Podejmującym próbę ustalenia natury prawnej wirtualnych walut, wyłączono raczej możliwość zakwalifikowania waluty wirtualnej do kategorii instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (UOIF).

Obrót wirtualnymi walutami w świetle regulacji usług płatniczych

Aby ustalić, czy regulacje dotyczące usług płatniczych (zawarte przede wszystkim w ustawie o usługach płatniczych) będą miały zastosowanie do obrotu wirtualnymi walutami, w pierwszym rzędzie należy rozstrzygnąć, czy używane w tej ustawie o pojęcie „środków pieniężnych” odnosi się również do wirtualnych walut.

Czy kreacja wirtualnych walut bez zezwolenia jest nielegalna?

Proces kreacji wirtualnych walut jest zależny od modelu stosowanego dla określonej waluty. W niektórych przypadkach jest to proces scentralizowany, w którym łatwo można zidentyfikować podmiot dokonujący kreacji wirtualnej waluty. W przypadku innych walut jest to proces zdecentralizowany, w którym wykreować walutę mogą poszczególni, często anonimowi, użytkownicy zdecentralizowanego systemu.