transakcje m&a

Optymalna struktura transakcji a ryzyko „środowiskowe”

Wybór struktury transakcji zazwyczaj uzależniony jest od uwarunkowań biznesowych i podatkowych, jednak coraz większą rolę zaczynają odgrywać również ustalenia wynikające z due diligence dotyczącego ochrony środowiska.

Czy papier jest potrzebny?

Przeprowadzając transakcję, której przedmiotem są akcje, należy przede wszystkim prawidłowo sformułować umowę zbycia akcji oraz właściwie wykonać czynności niezbędne do skutecznego przeniesienia praw z akcji na nabywcę.

Koniec procedury przenoszenia praw i obowiązków z pozwoleń emisyjnych?

Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska, eliminującą administracyjną procedurę „przenoszenia” pozwoleń. Po jej wejściu w życie nabywca instalacji z mocy prawa przejmie prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń jej dotyczących.

Transakcje a prawo do głosu z akcji spółki publicznej

Może się zdarzyć, że akcjonariusz spółki nie będzie uprawniony do głosowania w trakcie walnego zgromadzenia spółki publicznej.

Między audytem prawnym a środowiskowym

Często inwestor przed transakcją powierza konsultantom przeprowadzenie due diligence w zakresie ochrony środowiska. Wpływ działalności na środowisko jest też elementem badania prawnego. Czy due diligence środowiskowy i prawny wzajemnie się uzupełniają?

Klauzule umowne dotyczące aspektów ochrony środowiska w transakcjach M&A

Odpowiednie skonstruowanie postanowień umownych pozwala należycie zabezpieczyć interesy stron transakcji na wypadek wystąpienia naruszeń przepisów prawa ochrony środowiska. Dotyczy to niemalże każdej transakcji.