transakcje

Siostra siostry (nie) kupi

Czy i w jakim stopniu kodeksowy zakaz nabywania udziałów spółki dominującej przez spółkę zależną ma zastosowanie do transakcji nabycia udziałów jednej spółki-siostry przez drugą?

Wspólnik każe, zarząd musi?

Czyli kilka uwag o granicach autonomii decyzyjnej zarządu względem wspólników (akcjonariuszy) spółki.

O nowej propozycji zmian dotyczących prokury

Projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego ma na celu uregulowanie spraw związanych z prokurą łączną oraz prokurą łączną niewłaściwą, ale w obecnym kształcie zdaje się wprowadzać trochę zamieszania.

Małżonka nie należy ignorować

W transakcji nabycia udziałów lub akcji od osoby fizycznej nie można abstrahować od tego, jaki jest jej stan cywilny. Niedołożenie w tym względzie należytej staranności może mieć poważny wpływ na skuteczność transakcji.

Konsekwencje zaniechań członków zarządu

Art. 594 k.s.h., stanowiący podstawę do nakładania na członków zarządów spółek handlowych grzywny za brak realizacji wskazanych w nim obowiązków, od dawna budził wątpliwości w doktrynie. Czy niedawne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego pozwoli zakończyć spór dotyczący interpretacji tego przepisu?

Jeszcze o składaniu rezygnacji z funkcji w zarządzie spółki

Sąd Najwyższy podjął uchwałę, która rozstrzyga dotychczasowe wątpliwości związane z tym, kto powinien być adresatem oświadczenia w przedmiocie rezygnacji członka zarządu.