transakcje

Jak rezygnować, by zrezygnować skutecznie?

Skuteczne złożenie rezygnacji przez członka zarządu spółki nie jest sprawą prostą. Do tego stopnia, że o podjęcie przez Sąd Najwyższy uchwały w składzie siedmiu sędziów wystąpił Pierwszy Prezes SN.

Kontrola niektórych inwestycji – ochrona spółek strategicznych

Spółki o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa będą lepiej chronione przed wrogim przejęciem. 1 października 2015 r. weszła w życie ustawa, która umożliwia Ministrowi Skarbu Państwa wyrażanie sprzeciwu co do transakcji skutkujących nabyciem istotnego uczestnictwa lub dominacji w takich spółkach.

Obrót udziałami i akcjami a zezwolenie MSW

Nabywając udziały lub akcje w polskiej spółce na rzecz cudzoziemca należy zawsze zbadać, czy jest potrzebne zezwolenie ministra spraw wewnętrznych. Czasem zezwolenie takie będzie niezbędne, nawet gdy nabywany jest tylko jeden udział.

Forma dokumentowa czynności prawnych

Najnowsza nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadza nową formę dokonywania czynności prawnych – formę dokumentową.

Jedna uchwała, wiele wątpliwości

Sąd Najwyższy zdecydował o niedopuszczalności udzielania prokury łącznej jednemu prokurentowi z zastrzeżeniem obowiązku działania tylko łącznie z członkiem zarządu. Co to oznacza dla przedsiębiorców, którzy takiej prokury udzielili?

Pełnomocnik akcjonariusza na walnym zgromadzeniu spółki publicznej

Zbliża się okres walnych zgromadzeń spółek w związku z koniecznością zatwierdzenia sprawozdań finansowych. Akcjonariusze nie muszą osobiście brać udziału w zgromadzeniu, mogą wydelegować na nie swojego pełnomocnika. Prawo przewiduje kilka odmienności w ustanawianiu pełnomocników w spółkach akcyjnych notowanych na giełdzie.