transakcje m&a

Czy członków zarządu można powołać z mocą wsteczną?

W przypadku niepowołania członków zarządu na kolejną kadencję dochodzi do sytuacji, w której spółka nie posiada prawidłowo ukonstytuowanego organu reprezentacji. To zaś wpływa na ważność i skuteczność czynności dokonywanych w jej imieniu.

Optymalna struktura transakcji a ryzyko „środowiskowe”

Wybór struktury transakcji zazwyczaj uzależniony jest od uwarunkowań biznesowych i podatkowych, jednak coraz większą rolę zaczynają odgrywać również ustalenia wynikające z due diligence dotyczącego ochrony środowiska.

Czy papier jest potrzebny?

Przeprowadzając transakcję, której przedmiotem są akcje, należy przede wszystkim prawidłowo sformułować umowę zbycia akcji oraz właściwie wykonać czynności niezbędne do skutecznego przeniesienia praw z akcji na nabywcę.

Koniec procedury przenoszenia praw i obowiązków z pozwoleń emisyjnych?

Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska, eliminującą administracyjną procedurę „przenoszenia” pozwoleń. Po jej wejściu w życie nabywca instalacji z mocy prawa przejmie prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń jej dotyczących.

Transakcje a prawo do głosu z akcji spółki publicznej

Może się zdarzyć, że akcjonariusz spółki nie będzie uprawniony do głosowania w trakcie walnego zgromadzenia spółki publicznej.

Między audytem prawnym a środowiskowym

Często inwestor przed transakcją powierza konsultantom przeprowadzenie due diligence w zakresie ochrony środowiska. Wpływ działalności na środowisko jest też elementem badania prawnego. Czy due diligence środowiskowy i prawny wzajemnie się uzupełniają?