transakcje

Co z wierzytelnością zlikwidowanej spółki?

Odpowiedzialność likwidatorów, członków zarządu i wspólników za zobowiązania zlikwidowanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nie każdy pamięta – odbywanie rocznych zgromadzeń oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych

Zbliża się 30 czerwca i wspólnicy spółek, których rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy, powinni pamiętać o konieczności odbycia do tego dnia zwyczajnych zgromadzeń wspólników dotyczących m.in. zatwierdzenia sprawozdań finansowych spółki.

Spółka czy oddział?

Działalność przedsiębiorców zagranicznych w Polsce w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w formie oddziału.

Problem ochrony informacji poufnych udostępnionych w ramach badania prawnego

Poufność informacji, które kontrahent udostępnił w toku negocjacji, należy zachować bezterminowo – także wówczas, gdy do transakcji ostatecznie nie doszło.

Braków w umowie spółki nie można nadrobić uchwałą

Sąd Najwyższy potwierdził, że jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia przez niego tej funkcji.