transakcje

Powołanie na członka zarządu osoby skazanej prawomocnym wyrokiem

Nie każdy może pełnić funkcje w organach spółek kapitałowych. Co jednak, jeśli do pełnienia tych funkcji zostanie powołana osoba pozbawiona takiej legitymacji? Uwagi na gruncie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Zdolność upadłościowa jako przesłanka dopuszczalności prowadzenia egzekucji grupowej wobec dłużnika

Polskie prawo przewiduje dwa tryby przymusowego egzekwowania wierzytelności: w trybie postępowania egzekucyjnego i w trybie postępowania upadłościowego. Ten drugi tryb wymaga jednak istnienia po stronie dłużnika tzw. zdolności upadłościowej.

Czy automatyczne przejście pozwoleń emisyjnych na nabywcę zakładu ma sens?

Propozycja nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska eliminuje konieczność „przenoszenia pozwoleń”, wprowadzając zasadę automatycznego przejścia na nabywcę instalacji praw i obowiązków wynikających z tych pozwoleń.

Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o.

Zgodnie z polskim prawem za zobowiązania spółki z o.o. odpowiada jedynie spółka jako osoba prawna. Nie znaczy to jednak, że jej wspólnicy nigdy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności osobistej.

Likwidacja „Monitora Polskiego B”

Od stycznia 2013 roku zmniejszą się koszty przedsiębiorców związane z obowiązkami informacyjnymi. Obowiązkowe pozostanie tylko złożenie wymaganych prawem dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego.

Praktyczne konsekwencje wyboru języka umowy

Wybór języka, w którym sporządzana jest umowa między podmiotami posługującymi się różnymi językami, ma niezwykle istotne znaczenie. Determinuje on bowiem wykładnię zawartych w umowie oświadczeń woli stron.