transakcje

Oświadczenia i zapewnienia sprzedającego

Znaczenie oświadczeń i zapewnień sprzedającego złożonych w ramach transakcji dotyczącej sprzedaży praw udziałowych.

Wiedza o zanieczyszczeniu może skutkować odpowiedzialnością

Właściciel nieruchomości, która została zanieczyszczona przez osobę trzecią, może być zobowiązany do podejmowania działań naprawczych wraz ze sprawcą szkody, nawet gdy szkody nie spowodował, ale o niej wiedział.

Czy przed przejęciem można się bronić?

Gdy pojawiają się publiczne informacje o planowanych wrogich przejęciach spółek giełdowych, pojawia się pytanie, czy spółka może temu przeciwdziałać.

Powołanie na członka zarządu osoby skazanej prawomocnym wyrokiem

Nie każdy może pełnić funkcje w organach spółek kapitałowych. Co jednak, jeśli do pełnienia tych funkcji zostanie powołana osoba pozbawiona takiej legitymacji? Uwagi na gruncie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Zdolność upadłościowa jako przesłanka dopuszczalności prowadzenia egzekucji grupowej wobec dłużnika

Polskie prawo przewiduje dwa tryby przymusowego egzekwowania wierzytelności: w trybie postępowania egzekucyjnego i w trybie postępowania upadłościowego. Ten drugi tryb wymaga jednak istnienia po stronie dłużnika tzw. zdolności upadłościowej.

Czy automatyczne przejście pozwoleń emisyjnych na nabywcę zakładu ma sens?

Propozycja nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska eliminuje konieczność „przenoszenia pozwoleń”, wprowadzając zasadę automatycznego przejścia na nabywcę instalacji praw i obowiązków wynikających z tych pozwoleń.