transakcje

Wypłata zaliczki na dywidendę a zmiany w strukturze własnościowej spółki z o.o.

Transakcja, której towarzyszy umorzenie udziałów, obniżenie kapitału czy podział przez wydzielenie wraz z obniżeniem w okresie między wypłatą zaliczki na dywidendę a uchwałą o podziale zysku może wpłynąć na zasadność zaliczki uprzednio przyznanej.

Krótka sprzedaż – nowe obowiązki informacyjne

1 listopada 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego.

Zakres i charakter prawny informacji ujawnianych w KRS

Uwagi na gruncie wykorzystywania odpisów z KRS w praktyce obrotu.

Klauzule break option w umowach najmu zawartych na czas oznaczony

W umowach najmu zawieranych na czas oznaczony często spotykamy się z tzw. break options, czyli z przyznaniem wynajmującemu lub najemcy prawa do wypowiedzenia umowy najmu przed zakończeniem okresu, na jaki była zawarta.

Oświadczenia i zapewnienia sprzedającego

Znaczenie oświadczeń i zapewnień sprzedającego złożonych w ramach transakcji dotyczącej sprzedaży praw udziałowych.

Wiedza o zanieczyszczeniu może skutkować odpowiedzialnością

Właściciel nieruchomości, która została zanieczyszczona przez osobę trzecią, może być zobowiązany do podejmowania działań naprawczych wraz ze sprawcą szkody, nawet gdy szkody nie spowodował, ale o niej wiedział.