transakcje

Historia Drumetu – Od upadłości do zakupu przez inwestora strategicznego

Opis procesu zmian właścicielskich przedsiębiorstwa Drumet (producenta drutów stalowych) w okresie ostatnich 4 lat.

Decyzje administracyjne związane z korzystaniem ze środowiska w procesach łączenia się spółek i zbycia przedsiębiorstwa

Znaczne rozproszenie przepisów sprawia, że nie zawsze jest jasne, które pozwolenia środowiskowe zachowują ważność po restrukturyzacji. Tymczasem skutki błędnego zastosowania przepisów mogą być bardzo dotkliwe, ze wstrzymaniem działalności włącznie.

Partycypacja pracowników w spółce powstałej w wyniku łączenia transgranicznego

W przypadku łączenia transgranicznego trzeba zapewnić uczestnictwo pracowników nie tylko w procedurze połączeniowej, ale też w organach powstałej spółki. Pracownicy zwykle powinni mieć wpływ na wybór członków jej rady nadzorczej.

Kupując akcje na okaziciela, sprawdź ważność dokumentu akcji

Kupując akcje na okaziciela trzeba pamiętać o sprawdzeniu ważności dokumentu akcji. Zgodnie z art. 328 k.s.h. dokument akcji, który nie zawiera wymaganych danych i nie jest opatrzony pieczęcią spółki oraz podpisem zarządu, jest dokumentem nieważnym.

Kara umowna a kara gwarancyjna w umowach sprzedaży udziałów i akcji

Strona, która nie wykonała zobowiązania zabezpieczonego karą umowną, może się bronić tym, że niewykonanie to nastąpiło nie z jej winy. Dlatego czasem korzystniej jest zabezpieczyć zobowiązanie karą gwarancyjną.

Problem odpowiedzialności tzw. nominalnych członków zarządu

Fakt, że osoby, które są członkami zarządu spółki, faktycznie prowadzeniem jej spraw się nie zajmują, nie zwalnia ich z odpowiedzialności za zobowiązania spółki.