transakcje

Zakres i charakter prawny informacji ujawnianych w KRS

Uwagi na gruncie wykorzystywania odpisów z KRS w praktyce obrotu.

Klauzule break option w umowach najmu zawartych na czas oznaczony

W umowach najmu zawieranych na czas oznaczony często spotykamy się z tzw. break options, czyli z przyznaniem wynajmującemu lub najemcy prawa do wypowiedzenia umowy najmu przed zakończeniem okresu, na jaki była zawarta.

Oświadczenia i zapewnienia sprzedającego

Znaczenie oświadczeń i zapewnień sprzedającego złożonych w ramach transakcji dotyczącej sprzedaży praw udziałowych.

Wiedza o zanieczyszczeniu może skutkować odpowiedzialnością

Właściciel nieruchomości, która została zanieczyszczona przez osobę trzecią, może być zobowiązany do podejmowania działań naprawczych wraz ze sprawcą szkody, nawet gdy szkody nie spowodował, ale o niej wiedział.

Czy przed przejęciem można się bronić?

Gdy pojawiają się publiczne informacje o planowanych wrogich przejęciach spółek giełdowych, pojawia się pytanie, czy spółka może temu przeciwdziałać.

Powołanie na członka zarządu osoby skazanej prawomocnym wyrokiem

Nie każdy może pełnić funkcje w organach spółek kapitałowych. Co jednak, jeśli do pełnienia tych funkcji zostanie powołana osoba pozbawiona takiej legitymacji? Uwagi na gruncie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych.