spory sądowe

Brexit: co dalej z jednolitymi zasadami współpracy sądowej w sprawach cywilnych oraz swobodnym przepływem wyroków?

Sądy angielskie są jednymi z najczęściej na świecie wybieranych do rozwiązywania sporów sądowych. Większość tych sporów rozstrzygana jest pod prawem angielskim. Członkostwo w Unii jest jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy. Czy Londyn po Brexicie ma szansę zachować pozycję światowego lidera w rozwiązywaniu sporów?

Czy roszczenia pasażerów się przedawniają?

W niedawnej uchwale Sąd Najwyższy przesądził, że roszczenia pasażerów o odszkodowanie z tytułu opóźnienia lub odwołania lotu albo odmowy przyjęcia na pokład wynikające z przepisów unijnych ulegają przedawnieniu zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Tymczasem Naczelny Sąd Administracyjny przyjmuje, że Urząd Lotnictwa Cywilnego nie ma prawa brać pod uwagę przedawnienia takich roszczeń, rozpatrując skargi pasażerów. Kto ma rację?

Właściciel nie zawsze będzie musiał rozliczyć się z posiadaczem z wartości nakładów na nieruchomość

Interesujące rozstrzygnięcie zapadło przy okazji jednej z prowadzonych przez nas spraw. Samoistny posiadacz nieruchomości, po jej wydaniu na rzecz właścicieli, domagał się rozliczenia poniesionych nakładów, polegających m.in. na wybudowaniu budynku użytkowego. Czy jednak taka budowa podnosi wartość nieruchomości?

Sąd Najwyższy o opłatach egzekucyjnych

W ostatnim czasie Sąd Najwyższy zajął się problemami prawnymi dotyczącymi postępowania egzekucyjnego, mającymi spore znaczenie dla jego stron oraz komorników. Chodzi o wysokość opłaty egzekucyjnej oraz legitymację czynną komornika do zaskarżania postanowień sądu.

Orzeczenia sądów chińskich coraz częstsze w sporach transgranicznych

Ponieważ Chińska Republika Ludowa staje się coraz mocniejszym partnerem handlowym na scenie międzynarodowej, nie dziwi fakt, że orzeczenia sądów chińskich są coraz częściej wydawane w sporach wynikających ze współpracy handlowej z kontrahentami chińskimi. Zjawisko to będzie miało coraz większe znaczenie dla prawników w Europie.

Zmiana reguł odpowiedzialności solidarnej inwestora w procesie budowlanym

Uproszczona procedura zgłaszania podwykonawców, doprecyzowane zasady zgłaszania sprzeciwu inwestora wobec powierzenia części robót podwykonawcy oraz ograniczenie kwotowe odpowiedzialności solidarnej inwestora – to zmiany, które mają wejść w życie 1 czerwca 2017 r.