reprywatyzacja

Odszkodowania za nieruchomości warszawskie w Trybunale Konstytucyjnym

Trybunał Konstytucyjny po raz drugi zajmie się badaniem zgodności art. 215 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawy reprywatyzacyjne a skarga do Trybunału Sprawiedliwości UE

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu nie jest jedyną instytucją międzynarodową, do której zwrócenie się może okazać się zasadne w sprawach reprywatyzacyjnych.

Roszczenia reprywatyzacyjne przedwojennych spółek handlowych

W związku z licznymi uchybieniami popełnianymi w trakcie postępowań nacjonalizacyjnych przedwojenne spółki handlowe mogą obecnie domagać się zwrotu bezpodstawnie przejętego majątku lub wypłaty należytego odszkodowania.

Zwrot ogrodów działkowych

Przepisy nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych umożliwiają zwrot terenów pod ogrodami działkowymi na rzecz spadkobierców prawowitych właścicieli. Doprowadzenie do tego zwrotu nie będzie jednak proste.

Nie tylko Giesche

Status prawny osób dysponujących przedwojennymi dokumentami akcji na okaziciela pozostaje 
nierozstrzygnięty.

Posiadacz akcji przedwojennych spółek – akcjonariusz czy kolekcjoner?

Posiadaczom akcji spółki Giesche S.A. nie udało się reaktywować przedwojennej spółki. Czy to jednak znaczy, że dokumenty wyemitowane przez przedwojenne spółki akcyjne mają wartość jedynie kolekcjonerską?