reprywatyzacja

Roszczenie o odszkodowanie z tytułu zaniechania administracyjnego

Nierozpoznanie wniosku dekretowego może stanowić podstawę do naprawienia przez podmioty publiczne szkody w związku z pozbawieniem praw do nieruchomości warszawskich.

Nabywanie przyległych nieruchomości przez wspólnoty mieszkaniowe a roszczenia reprywatyzacyjne

Pieniężne rekompensaty dla byłych właścicieli „dekretowych” pomogłyby w wielu przypadkach usunąć przeszkodę do nabycia przez wspólnoty mieszkaniowe przyległych działek gruntu w celu poprawy warunków zagospodarowania własnych nieruchomości.

Francuskie akty poświadczenia dziedziczenia w polskich sprawach reprywatyzacyjnych

Sprawy reprywatyzacyjne wymagają ustalenia wszystkich dawnych właścicieli odzyskiwanego mienia i ich następców prawnych. Nierzadko skutkuje to koniecznością posługiwania się francuskimi dokumentami spadkowymi, co czasami może powodować nie lada trudności.

Umiejscowienie zagranicznych aktów stanu cywilnego w Polsce

Ustalenie wszystkich stron postępowania reprywatyzacyjnego może być kłopotliwe ze względu na rozproszonych po świecie spadkobierców dawnych właścicieli nieruchomości. Wykazanie następstwa prawnego wymaga przedłożenia przed sądem dokumentów stanu cywilnego, które na potrzeby polskich postępowań mogą być zarejestrowane w Polsce.

„Mała ustawa reprywatyzacyjna” czy raczej „dekret Bieruta bis”?

Senacki projekt „Małej ustawy reprywatyzacyjnej” ma uregulować skomplikowany stan prawny nieruchomości w Warszawie. Projektowane zmiany prowadzą jednak do trwałego pozbawienia praw nabytych przez dawnych właścicieli na mocy tzw. dekretu warszawskiego.

Najemca zapłaci dwa razy?

Czy sądy zasadnie uznają, że to najemcy bezprawnie odebranych nieruchomości są zobowiązani do zapłaty za bezumowne korzystanie, podczas gdy to miasto stołeczne Warszawa latami korzystało z nich i nimi zarządzało? Takie stanowisko budzi kontrowersje.