reprywatyzacja

Korzystne dla byłych właścicieli nieruchomości warszawskich zmiany w procedurze postępowania o odszkodowanie

O odszkodowanie za nieruchomość przejętą przez władzę publiczną nie będą już musieli wystąpić łącznie wszyscy jej współwłaściciele. Prezydent m.st. Warszawy, na skutek orzecznictwa sądowoadministracyjnego, zmienia w urzędzie m.st. Warszawy procedury mające zastosowanie w tej materii.

Informacja o roszczeniach reprywatyzacyjnych – zbędna czy konieczna?

Nabywcy nieruchomości często występują do organów administracji o wydanie zaświadczenia o zgłoszonych roszczeniach reprywatyzacyjnych. Czy taka praktyka ma sens?

Reprywatyzacja bez mitów

Problematyka reprywatyzacyjna jest obecnie przedstawiana przez pryzmat wielu kontrowersyjnych aspektów procesów restytucyjnych. Prowadzi to do zniekształcenia prawdziwego obrazu reprywatyzacji, która i tak ma w Polsce charakter ograniczony.

Trybunał Konstytucyjny pochylił się nad „małą ustawą reprywatyzacyjną”

Na rozprawie 19 lipca 2016 r. Trybunał Konstytucyjny zbadał zgodność części przepisów tzw. „małej ustawy reprywatyzacyjnej” z Konstytucją RP. Kancelaria reprezentowała w tej sprawie Światową Żydowską Organizację Restytucji, która jako amicus curiae przedłożyła Trybunałowi negatywną opinię o konstytucyjności badanych przepisów.

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości nie jest odszkodowaniem

Wynagrodzenie otrzymane przez prawowitych właścicieli nieruchomości przejętych bez podstawy prawnej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako tzw. przychód z innych źródeł. O tym, czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w każdym przypadku decydują konkretne okoliczności.

Opodatkowanie sprzedaży odzyskanej nieruchomości

Dochód ze sprzedaży nieruchomości wywłaszczonej tzw. dekretem Bieruta może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.