reprywatyzacja

Egzekucja roszczeń „reprywatyzacyjnych” przeciwko Skarbowi Państwa

Egzekucja przeciwko Skarbowi Państwa gwarantuje co do zasady pełne zaspokojenie roszczeń wierzyciela, nawet mimo braku środków pieniężnych przeznaczonych w budżecie na ten cel.

Prawo użytkowania wieczystego a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Sąd Najwyższy zdecyduje, czy użytkowanie wieczyste jest chronione zasadą rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

Jak obliczyć termin przedawnienia roszczeń w sprawach odszkodowawczych przeciwko Skarbowi Państwa, w których nieważność decyzji administracyjnych została stwierdzona po 1 września 2004 r., rozstrzygnie pełen skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

Status Kancelarii Sejmu w postępowaniu administracyjnym

Fakt, że sporny grunt jest w trwałym zarządzie Kancelarii Sejmu, nie oznacza, że ma ona interes prawny i status strony w postępowaniu o ustanowienie użytkowania wieczystego tego gruntu na rzecz dotychczasowych właścicieli nieruchomości.

Jan Ciećwierz i dr Magdalena Niziołek: Zmienna interpretacja przepisów wydłuża postępowanie do granic możliwości

Rozmowa z Janem Ciećwierzem i dr Magdaleną Niziołek z Zespołu Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Trudny powrót do domu

Sprawy o odzyskanie nieruchomości utraconych wskutek dekretu o reformie rolnej ciągną się w Polsce latami. Ponad dziesięcioletnią walkę byłej właścicielki o zwrot pałacyku w Oborach relacjonuje Magdalena Niziołek z Zespołu Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu