prawo umów

Zawieszenie i wznowienie robót w warunkach kontraktowych FIDIC

Zawieszenie i wznowienie robót jest klasyczną instytucją tzw. czerwonego FIDIC-a, nieuregulowaną bezpośrednio w polskim prawie, ale dozwoloną na zasadzie swobody zawierania umów. W praktyce inwestycji w Polsce klauzula ta nierzadko podlega dodatkowym modyfikacjom przerzucającym ryzyka jej stosowania na wykonawcę.

Powrót rękojmi do obrotu konsumenckiego

Niedawno uchwalona ustawa o prawach konsumenta usuwa tryb reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową, który obowiązywał dotychczas konsumentów. W zamian wprowadza możliwość skorzystania z rękojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym.

Nowa podstawa odstąpienia od umowy wzajemnej w art. 492(1) Kodeksu cywilnego

Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), wchodząca w życie w dniu 25 grudnia 2014 roku, zawiera nowe regulacje nie tylko w zakresie umów konsumenckich. W art. 492(1) Kodeksu cywilnego wprowadzono bowiem nową podstawę odstąpienia od umowy wzajemnej.

Czym jest odwrócony kredyt hipoteczny i komu się tak naprawdę opłaca?

We wrześniu bieżącego roku Sejm uchwalił wyczekiwaną i jednocześnie kontrowersyjną ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym. Ustawa czeka jeszcze na akceptację Senatu oraz na podpis Prezydenta. Warto zastanowić się nad istotą tego nowego na polskim rynku finansowym produktu.

Wykonawca musi pytać?

Zadawanie pytań o treść SIWZ może być potraktowane w okolicznościach konkretnego zamówienia publicznego nie tylko jako uprawnienie, ale także jako obowiązek profesjonalnego wykonawcy.

Kiedy międzynarodowa sprzedaż towarów podlega konwencji wiedeńskiej i dlaczego ma to znaczenie?

Umowy w międzynarodowym handlu towarowym stosunkowo często podlegają konwencji wiedeńskiej z 1980 r., nierzadko bez wiedzy i woli stron. Warto zdawać sobie sprawę z zakresu zastosowania konwencji oraz jej specyfiki, tak aby świadomie decydować, na jakich warunkach handluje się z zagranicznymi kontrahentami.