prawo pracy

Obniżenie pensji pracownikowi chronionemu

Pracodawca może obniżyć pensję pracownicy, która zamiast korzystać z urlopu wychowawczego świadczy pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 12 maja 2011 roku (sygn. akt II PK 6/11).

Długoterminowe zatrudnianie obywateli Rosji, Ukrainy i Białorusi w Polsce

Wprowadzane stopniowo ułatwienia w zakresie zatrudniania w Polsce obywateli Federacji Rosyjskiej, Ukrainy i Białorusi, a także Gruzji i Mołdowy wciąż obejmują rozwiązania przydatne głównie przy krótkoterminowym zatrudnieniu.

Wynagrodzenia w sektorze finansowym

Do Senatu trafił kontrowersyjny projekt zmian przepisów dotyczących polityki wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska w domach maklerskich i bankach.

Rzecznik praw obywatelskich a ochrona dłużników

W postępowaniu egzekucyjnym inna jest sytuacja pracowników, a inna osób otrzymujących wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia czy umów o dzieło. RPO zwróciła się do ministra finansów z pytaniem, czy planowana jest zmiana przepisów w tym zakresie.

Zakaz dyskryminacji dotyczy także członków zarządu

Członek zarządu spółki kapitałowej może zostać uznany za pracownika w rozumieniu dyrektywy Rady 92/85. W konsekwencji odwołanie kobiety w ciąży z funkcji członka zarządu spółki z o.o. może być skutecznie kwestionowane jako przejaw dyskryminacji.

Jednolite zasady wynagradzania zleceniobiorców

Na podpis Prezydenta RP oczekuje nowa ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, która zapewne wejdzie w życie od nowego roku.