Strony transakcji

Uwagi wstępne

W zależności od tego, jakiego rodzaju podmioty uczestniczą czynnie w transakcji jako jej strony, w wielu sytuacjach konieczne jest uwzględnienie dodatkowych aspektów prawnych związanych z uczestnictwem tych podmiotów w transakcji. W dalszej części zostały scharakteryzowane cztery rodzaje podmiotów, których specyfikę należy uwzględnić zarówno na etapie […]

Spółki osobowe

Wyodrębnienie spółek osobowych spośród spółek handlowych opiera się na kryterium współdziałania osób będących uczestnikami – wspólnikami takich podmiotów. W odróżnieniu od spółek kapitałowych nie jest możliwe założenie jednoosobowej spółki osobowej. Spółkę osobową charakteryzuje osobista majątkowa odpowiedzialność wspólników (a przynajmniej niektórych z nich) za zobowiązania spółki […]

Joint venture

Terminem joint venture (wspólne przedsięwzięcie) określa się szeroki katalog różnych form współpracy osób lub podmiotów, ukierunkowanej na realizację celów oznaczonych przez uczestników – najczęściej są to cele zarobkowe lub cele organizacyjne. Cele realizowane przez uczestników projektu joint venture nie muszą być dla nich wszystkich takie […]

Nabywanie znaczącej liczby akcji spółek publicznych

Nabywanie akcji spółek publicznych W odróżnieniu od transakcji dotyczących spółek prywatnych nabywanie akcji spółek publicznych poddane jest szeregowi rygorów, w szczególności dotyczących trybu transakcji w zależności od wielkości nabywanego pakietu oraz obowiązkom informacyjnym wskazanym w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej […]

Wehikuły transakcyjne (SPV)

W przypadku transakcji nabycia praw udziałowych (udziałów lub akcji) przez inwestorów (w tym zagranicznych) w polskich spółkach, bardzo często pojawia się konieczność posłużenia się przez inwestora inną polską spółką jako podmiotem nabywającym. W tym celu najczęściej wykorzystywana jest konstrukcja spółki z o.o., która pełni w […]