Przedmiot transakcji

Uwagi wstępne

W zależności od przedmiotu transakcji niekiedy należy uwzględnić również dodatkowe aspekty prawne związane z przedmiotem lub rozmiarem działalności uczestników transakcji albo z samym przedmiotem transakcji. Do najczęściej spotykanych w tym zakresie należą szczególne uwarunkowania określone w przepisach prawa ochrony środowiska, przepisach […]

Kwestie z zakresu prawa ochrony środowiska

Zagadnienia z zakresu prawa ochrony środowiska w transakcjach fuzji i przejęć należy identyfikować odrębnie dla transakcji, w których dochodzi do zmiany wspólnika lub akcjonariusza (share deal) oraz transakcji, których przedmiotem jest majątek, przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (asset deal). Zidentyfikowane […]

Kwestie z zakresu prawa pracy

Zagadnienia pracownicze w transakcjach fuzji i przejęć należy rozważyć odrębnie dla transakcji, w których dochodzi do zmiany wspólnika/akcjonariusza (share deal), a odrębnie dla transakcji, których przedmiotem są składniki majątku, przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (asset deal), w których z mocy prawa następuje […]

Kwestie z zakresu prawa finansowego i bankowości

Istniejące zadłużenie/ zabezpieczenia W celu uzyskania informacji o wszystkich zabezpieczeniach obciążających składniki majątkowe spółki bądź jej udziały (lub akcje) oprócz uzyskania oświadczenia sprzedającego ważne jest również zbadanie odpowiednich rejestrów (w przypadku praw i ruchomości) oraz ksiąg wieczystych (dla nieruchomości). Z […]

Kwestie z zakresu prawa ochrony konkurencji

Podstawowe przepisy prawa ochrony konkurencji, które znajdują zastosowanie do transakcji fuzji i przejęć, dotyczą (obok kontroli koncentracji) umownego uregulowania ograniczeń bezpośrednio związanych z dokonaniem koncentracji (transakcji) i koniecznych do jej dokonania, w szczególności zakazów konkurowania, świadczenia pracy oraz klauzul przewidujących obowiązek […]

Kwestie związane z nieruchomościami

Dokonując wyboru typu transakcji, należy uwzględnić szczególne korzyści bądź ograniczenia związane z transakcjami, których przedmiotem lub częścią są nieruchomości położone w Polsce. Asset deal Analiza prawna w zakresie prawidłowości nabycia tytułu prawnego do nieruchomości w transakcjach typu asset deal może […]