Etapy transakcji

Uwagi wstępne

Przystępując do transakcji, przedsiębiorca ma zwykle za sobą etap podejmowania strategicznej decyzji dotyczącej zbycia lub nabycia konkretnego podmiotu lub wybranego zespołu aktywów. Modelowo w transakcji można wyróżnić następujące etapy: etap wstępny transakcji badania prawne przygotowanie dokumentów transakcyjnych i negocjacje zamknięcie […]

Etap wstępny transakcji

Podjąwszy decyzję o zawarciu określonej transakcji, jej strony często decydują się na podpisanie listu intencyjnego, który jest formą wyrażenia woli zawarcia w przyszłości umowy. Umowa zostaje zawarta dopiero po przeprowadzeniu negocjacji. List intencyjny (letter of intent, letter of understanding, protocol, […]

Badania prawne

Instytucja badania prawnego, zwanego powszechnie due diligence (co oznacza dosłownie „należytą staranność”), wywodzi się z prawa anglosaskiego (common law) i przyjętej w nim zasady, że zawierając umowę sprzedaży nabywca działa na własne ryzyko – powinien zatem zbadać przedmiot sprzedaży przed […]

Przygotowanie dokumentów transakcyjnych i negocjacje

Po uzyskaniu, w toku analizy prawnej, informacji o przedmiocie transakcji, strony rozpoczynają negocjacje w celu ustalenia obopólnie satysfakcjonującej ceny (lub mechanizmu pozwalającego na jej wyliczenie) oraz struktury transakcji (tj. warunków, na jakich nastąpi przeniesienie tytułu prawnego do przedmiotu transakcji). Często spotykanym modelem […]

Zamknięcie transakcji

W zależności od rodzaju zawartej uprzednio umowy (np. umowy przedwstępnej, warunkowej, zobowiązującej lub ostatecznej pod warunkiem itp.) do transakcji dochodzi poprzez podpisanie umowy w formie wymaganej przez prawo wraz z załącznikami (m.in. listą dokumentów ujawnionych nabywcy w toku badania prawnego, […]

Czynności potransakcyjne

Po zamknięciu transakcji kupujący jest zobowiązany zapłacić należne podatki i złożyć odpowiednie deklaracje do organów podatkowych. Należy również dokonać aktualizacji księgi udziałów lub księgi akcyjnej oraz publicznych rejestrów (o ile transakcja miała wpływ na ich treść) takich jak rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru […]