Aspekty podatkowe transakcji

Wymiana udziałów

Definicja wymiany udziałów Wymiana udziałów to transakcja, w wyniku której spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki w zamian za własne udziały (akcje), uzyskując w efekcie bezwzględną większość praw głosu w tej spółce lub zwiększając ilość udziałów (akcji) w tej spółce, […]

Kwestie związane z pomocą państwa

Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu UE pomoc udzielana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która przyznaje korzyść niektórym przedsiębiorstwom lub sprzyja produkcji niektórych towarów oraz zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym. Pomoc […]