Aspekty podatkowe transakcji

Uwagi wstępne

Źródła prawa podatkowego w Polsce Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, jest zobowiązana do stosowania prawa unijnego. Określone przepisy unijne są stosowane w Polsce bezpośrednio, inne są implementowane do polskiego porządku prawnego. Spośród podatków istotnych z punktu widzenia transakcyjnego, najdalej idąca harmonizacja nastąpiła w zakresie […]

Transakcja na udziałach/akcjach (share deal)

Skutki podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) Zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) wydatki na nabycie udziałów/akcji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w momencie nabycia lub objęcia tych udziałów/akcji. Rozpoznanie […]

Transakcja na aktywach (asset deal)

Definicja przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa Prawidłowa klasyfikacja przedmiotu transakcji (tj. przedsiębiorstwo/zorganizowana część przedsiębiorstwa lub poszczególne składniki majątkowe) ma decydujące znaczenie dla prawidłowego ustalenia skutków podatkowych transakcji. Przepisy podatkowe nie zawierają definicji przedsiębiorstwa, w związku z czym zastosowanie w tym zakresie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, […]

Łączenie

Następstwo prawne Ordynacja podatkowa wprowadza zasadę sukcesji generalnej, zgodnie z którą osoba prawna powstała w wyniku łączenia się osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych lub osoba prawna przejmująca osobę prawną/ osobową spółkę handlową wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki przewidziane w […]

Podział

Następstwo prawne Ordynacja podatkowa wprowadza zasadę sukcesji generalnej przy podziale osoby prawnej, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału (a przy podziale przez wydzielenie – także majątek osoby prawnej dzielonej) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W takim przypadku osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku […]

Przekształcenie

Następstwo prawne Ordynacja podatkowa wprowadza zasadę sukcesji generalnej, zgodnie z którą spółka przekształcona wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej przewidziane w przepisach prawa podatkowego, w tym prawa i obowiązki wynikające z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną […]