Sprawy podatkowe

Zasady rządzące postępowaniem podatkowym

Organy podatkowe zobowiązane są udzielić podatnikowi wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień w kwestii zasadności zastosowania przepisów podatkowych, które bezpośrednio związane są ze sprawą podatnika. To istotna kwestia, o której podatnicy dosyć często zapominają, przyjmując postawę dosyć bierną i nie podejmując polemiki z fiskusem. Co więcej, […]

Wszczęcie postępowania podatkowego

Postępowanie podatkowe Postępowanie podatkowe wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Należy pamiętać, że wszczęcie postępowania podatkowego z urzędu następuje w formie postanowienia. Datą wszczęcia postępowania przez organ podatkowy będzie dzień doręczenia stronie postanowienia o wszczęciu postępowania. W konsekwencji warunkiem skutecznego wszczęcia postępowania podatkowego […]

Postępowanie odwoławcze

Podatnik niezadowolony z rozstrzygnięcia w swojej sprawie ma prawo wnieść do właściwego organu, w określonym terminie, odpowiedni środek zaskarżenia. Podstawą prawną do wniesienia odwołania, zażalenia są przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Podstawą prawną do wniesienia skargi oraz skargi kasacyjnej są […]

Prawa i obowiązki podatnika w trakcie postępowania podatkowego

Każdy podatnik musi pamiętać, że zgodnie z generalnymi zasadami wynikającymi z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej jego obowiązkiem jest ponoszenie świadczeń publicznych. Jednak w przypadku bezprawności działania organu państwowego należy mieć świadomość, że istnieją mechanizmy gwarantujące możliwość bronienia swojej racji. Podatnik ma prawo: brać czynny udział samodzielnie […]

Kontrola podatkowa w firmie

Wszczęcie kontroli podatkowej Kontrola podatkowa podejmowana jest z urzędu. Kontrola przeprowadzana jest m.in. przez naczelników urzędu skarbowego. Zawiadomienie Organ podatkowy zobowiązany jest do zawiadomienia kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrola podatkowa wszczynana jest nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed […]

Kontrola skarbowa w firmie

Wszczęcie kontroli skarbowej Wszczęcie postępowania kontrolnego następuje wyłącznie z urzędu w formie postanowienia. Datą wszczęcia postępowania kontrolnego jest dzień doręczenia kontrolowanemu postanowienia o wszczęciu postępowania kontrolnego. Podobnie jak w przypadku kontroli podatkowej wszczęcie postępowania kontrolnego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 7 dni i […]