Sprawy cywilno-gospodarcze

Zabezpieczenie roszczeń i dowodów

Jak można wzmocnić swoją pozycję w procesie? Kto i kiedy może żądać zabezpieczenia roszczenia? Co powinien zawierać wniosek o zabezpieczenie roszczenia? Czym kieruje się sąd, rozpoznając wniosek? Czy można zabezpieczyć roszczenie dochodzone za granicą?

Po wyroku

Jak bronić się przed wykonaniem niekorzystnego wyroku lub postanowienia? Jak się wnosi apelację? Kiedy przysługuje skarga kasacyjna? Co można zrobić, gdy termin do podjęcia czynności już minął? Czym jest natychmiastowa wykonalność wyroku?

ADR

W Polsce ADR (ang. Alternative Dispute Resolution – alternatywne sposoby rozwiązywania sporów) jest uznawany za sposób rozwiązywania sporów odrębny od arbitrażu. Polskie przepisy proceduralne przewidują dwa sposoby rozwiązywania sporów oparte na ADR: zawezwanie do próby ugodowej oraz mediację.