Sprawy administracyjne

Wyrok sądu administracyjnego

Wojewódzki sąd administracyjny w pierwszej kolejności bada formalnoprawną poprawność skargi. Jeśli stwierdzi, że istnieją przeszkody natury formalnej do jej rozpatrzenia, wniesioną skargę odrzuca. Jeśli natomiast nie stwierdzi braków formalnoprawnych skargi, rozpatruje skargę merytorycznie. Wojewódzki sąd administracyjny rozstrzyga w granicach danej sprawy, ale nie jest związany […]

Skarga kasacyjna

Od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie (wyroku lub postanowienia odrzucającego skargę) przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skargę kasacyjną wnosi się za pośrednictwem wojewódzkiego sądu administracyjnego, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia wyroku wraz […]

Rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Strona, która nie wniosła skargi kasacyjnej, może wnieść do wojewódzkiego sądu administracyjnego odpowiedź na skargę kasacyjną (może się w niej odnieść do skargi i jej zarzutów lub przedstawić własne stanowisko w sprawie) w terminie czternastu dni od doręczenia jej skargi kasacyjnej. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje […]