Sprawy administracyjne

Sądownictwo administracyjne w Polsce

Sądownictwo administracyjne w Polsce jest dwuinstancyjne. W jego skład wchodzą wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny. Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracyjnej, w tym kontrolę decyzji i niektórych postanowień administracyjnych (np. pozwoleń administracyjnych), przepisów prawa miejscowego (np. uchwał zatwierdzających miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) oraz […]

Co można zaskarżyć do sądu administracyjnego?

Sądy administracyjne w Polsce sprawują kontrolę nad działalnością organów administracji publicznej. Sąd administracyjny „sprawdza” wydaną decyzję (postanowienie etc.) pod kątem jej legalności – czyli zgodności decyzji organu administracji publicznej z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Sądy administracyjne orzekają w sprawach skarg na: 1. decyzje administracyjne (np. […]

Strony postępowania przed sądem administracyjnym

Stronami postępowania przed sądem administracyjnym są: skarżący, którego prawa lub obowiązki zostały prawdopodobnie naruszone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie organu władzy publicznej – osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej (spółka, spółdzielnia, stowarzyszenie itp.), która wniosła skargę do sądu organ […]

Czy zaskarżenie decyzji do sądu administracyjnego uniemożliwia jej wykonanie?

Decyzja administracyjna, od której nie służy już odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w administracyjnym toku instancji (czyli do innego organu administracji publicznej), jest ostateczna, co powoduje także, że staje się wykonalna z dniem wydania. Może to rodzić istotne konsekwencje dla strony postępowania (np. […]

Przebieg postępowania po wniesieniu skargi

Skargi na decyzje i postanowienia (inne akty administracyjne) lub przewlekłe prowadzenie postępowania tudzież przewlekłość wnosi się do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni za pośrednictwem organu administracji, który wydał decyzję lub postanowienie w ostatniej instancji. Wniesienie skargi nie wstrzymuje co prawda wykonania skarżonego aktu […]

Rozprawa przed sądem administracyjnym

Co do zasady posiedzenia sądowe (podobnie jak przed sądami powszechnymi) są jawne, a sąd administracyjny orzeka na rozprawie (chyba że co innego wynika z przepisu szczególnego w danej sprawie). Zasadą jest też, że sprawa przed sądem administracyjnym powinna się zakończyć możliwie najszybciej. Często jej rozstrzygnięcie […]