specyfika postępowań i prawo w Polsce

Sieci sprzedaży

Sieci sprzedaży działające w Polsce muszą spełniać liczne wymogi nakładane na sprzedawców detalicznych. Co do zasady prowadzenie sprzedaży konsumenckiej nie wiąże się z koniecznością uzyskania szczególnego zezwolenia. Wyjątkiem jest sprzedaż dóbr kwalifikowanych, takich jak alkohol lub farmaceutyki. Również sprzedaż żywności wymaga zatwierdzenia zakładu przez organy […]

Transport

Transport drogowy Jest to jedna z najbardziej uregulowanych prawnie dziedzin działalności człowieka. Na gruncie prawa krajowego dziedzinę tę regulują w szczególności Ustawa o transporcie drogowym oraz Ustawa Prawo przewozowe, natomiast na gruncie międzynarodowym Konwencja wiedeńska o ruchu drogowym. Usługi transportowe świadczone są przez przewoźników drogowych. […]

Wyroby medyczne

Działalność regulowana Produkcja wyrobów medycznych i obrót tymi wyrobami są w Polsce regulowane przez ustawę z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Ustawa implementuje w dużej mierze ustawodawstwo UE w tym zakresie. Wprowadzanie do obrotu wyrobów medycznych wymaga spełnienia określonych warunków dotyczących samych […]

Zamówienia publiczne

Jeżeli podmiot mający status zamawiającego chce zawrzeć umowę na roboty budowlane, dostawy lub usługi, to do wyboru wykonawcy musi stosować procedury określone w Prawie zamówień publicznych. Zasada ta dotyczy umów o wartości powyżej 30 000 euro netto. Zamawiający wybiera tryb postępowania z zachowaniem przesłanek określonych w […]

Żywność

Żywność stanowi w Polce przedmiot regulacji prawa administracyjnego, w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisów wykonawczych. Polskie regulacje w przeważającym stopniu implementują przepisy UE. Ponadto żywność jest regulowana aktami prawnymi UE bezpośrednio stosowanymi w Polsce. Materiały […]