specyfika postępowań i prawo w Polsce

Prawo konkurencji

Sprawy dotyczące praktyk ograniczających konkurencję i kontroli koncentracji rozpatrywane są przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w trybie administracyjnym. Od decyzji Prezesa UOKiK przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Złożenie odwołania uruchamia postępowanie odwoławcze, które toczy się według reguł postępowania cywilnego. […]

Prawo mediów

Obszar prawa mediów jest szeroki, ponieważ działalność mediów jest bardzo różnorodna. Prawo mediów dotyczy zagadnień związanych z prawem autorskim, prawem prasowym, prawem reklamy, przepisów regulujących funkcjonowanie nadawców radiowych i dostawców audiowizualnych usług medialnych, a także prawa Internetu. Spory wynikłe z działań mediów mogą się toczyć […]

Prawo spółek, kontraktów handlowych i sporów wspólniczych

Działanie spółek handlowych, relacje między wspólnikami oraz obrót prawny dokonywany w Polsce przez przedsiębiorców podlegają regulacjom ustawowym. W zakresie prawa spółek podstawowymi aktami prawnymi są: ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym […]

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej zapewnia i chroni wyłączność stanowienia o posiadanych dobrach niematerialnych. Są one przedmiotem prawa autorskiego (utwory) i prawa własności przemysłowej (znaki towarowe, patenty, wzory przemysłowe, wzory użytkowe i oznaczenia geograficzne). Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych […]

Produkty konsumenckie

Produkty konsumenckie podlegają ścisłej regulacji, przede wszystkim przepisom ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Szczególne kategorie produktów objęte tzw. dyrektywami nowego podejścia podlegają odrębnej i bardziej szczegółowej regulacji na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny […]

Restrukturyzacje, prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo upadłościowe i naprawcze Polskie prawo upadłościowe i naprawcze przewiduje szereg postępowań w przypadku, gdy przedsiębiorca będący dłużnikiem stał się niewypłacalny lub jest taką niewypłacalnością zagrożony. Niewypłacalność oznacza, że przedsiębiorca albo nie jest w stanie terminowo regulować swych wymagalnych wierzytelności pieniężnych, albo, w przypadku osób […]