specyfika postępowań i prawo w Polsce

Nieruchomości i inwestycje budowlane

Sprawy procesowe z zakresu nieruchomości i inwestycji budowlanych rozpatrywane są zarówno przez sądy powszechne, jak i przez organy administracji publicznej i sądy administracyjne. Tematyka dotycząca nieruchomości jest różnorodna, stąd zróżnicowany jest wachlarz instytucji zajmujących się rozstrzyganiem sporów w tym zakresie. Sądy powszechne rozstrzygają sprawy w […]

Rynek finansowy i kapitałowy

Pod pojęciem postępowań na rynku finansowym i kapitałowym (financial litigation) kryją się wszystkie postępowania sporne, upadłościowe lub regulacyjne z udziałem szeroko rozumianych instytucji finansowych, czyli przede wszystkim banków, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń, ale także np. indywidualnych inwestorów. Sprawy o charakterze procesowym, czy też […]

Postępowania w sporcie

Procesowe prawo sportowe obejmuje spory z uczestnictwem osób zajmujących się sportem (sportowców, trenerów, licencjonowanych agentów ds. piłkarzy, kluby sportowe itd.). Do najczęstszych sporów należą te o wypłatę należnego wynagrodzenia wynikającego z umów zawieranych w sporcie – umów z zawodnikami, umów trenerskich, umów menedżerskich itd. Zależnie […]

Postępowania w zakresie prawa ochrony środowiska

Prawo ochrony środowiska ma coraz większe znaczenie dla przedsiębiorców w Polsce. O jego randze świadczy również Konstytucja, zgodnie z którą jednym z podstawowych celów Rzeczypospolitej Polskiej jest zapewnienie ochrony środowiska poprzez kierowanie się zasadą zrównoważonego rozwoju. Przepisy prawa ochrony środowiska mają charakter interdyscyplinarny: łączą metody […]

Postępowania w zakresie prawa pracy

Spory z zakresu spraw pracowniczych rozpatrywane są przez sądy pracy. Sądy te stanowią wydzielone wydziały sądów powszechnych. Sądy pracy rozstrzygają w sprawach o: szeroko rozumiane roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane, w tym również roszczenia oparte na innym stosunku prawnym niż stosunek pracy, […]

Postępowania w zakresie reprywatyzacji i odszkodowań

Zwrot uprzednim właścicielom (ich następcom prawnym) mienia przejętego przez państwo w drodze nacjonalizacji lub wywłaszczenia albo uzyskanie odszkodowania za utracone mienie następuje w drodze postępowań administracyjnych, sądowoadministracyjnych, sądowych bądź na podstawie ugód zawieranych między Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego a właścicielami (ich następcami prawnymi). […]