specyfika postępowań i prawo w Polsce

Agencja, dystrybucja, franchising

Umowy agencyjne podlegają w Polsce regulacji prawa cywilnego. Postanowienia te kształtują taki wzorzec umowy agencyjnej, który zapewnia określone gwarancje słabszej stronie umowy, tj. agentowi. Kodeks cywilny implementuje w tym zakresie postanowienia właściwej dyrektywy UE. Roszczenia z umowy agencyjnej są dochodzone […]

Energetyka

Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetycznej ma charakter dwuetapowy: w pierwszym etapie toczy się przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (URE), zgodnie z regulacjami Kodeksu postępowania administracyjnego; w drugim etapie środki zaskarżenia od: (1) decyzji Prezesa URE oraz od (2) […]

Farmaceutyki

Działalność regulowana Produkcja farmaceutyków oraz obrót farmaceutykami stanowią domenę prawa administracyjnego, a w szczególności ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne i przepisów wykonawczych. Polskie przepisy implementują regulacje UE w tym zakresie. Zarówno wytwarzanie, jak i dopuszczanie […]

Infrastruktura

Projekty infrastrukturalne to przede wszystkim inwestycje w sektorze transportu, a więc rozwój sieci autostrad, linii kolejowych, transportu wodnego i lotniczego. Pod tym pojęciem kryją się jednak również inwestycje związane z budową systemów łączności, infrastruktury energetycznej, w tym między innymi elektrowni […]

Koncesja i partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)

Koncesja na roboty budowlane Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi z jednej strony zastąpiła obowiązującą od 2004 roku regulację koncesji na roboty budowlane zawartą w ustawie Prawo zamówień publicznych, z drugiej zaś uregulowała w polskim prawie instytucję koncesji […]

Kosmetyki

Produkcję kosmetyków i obrót nimi reguluje w Polsce przede wszystkim ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach. Polskie ustawodawstwo implementuje w znaczącym stopniu właściwe regulacje UE. Produkcja i wprowadzanie kosmetyków do obrotu wymaga zapewnienia zgodności ich jakości i […]