podatki

Czy rok podatkowy może trwać dłużej niż 12 miesięcy?

Rok podatkowy nie musi się pokrywać z rokiem kalendarzowym. W wyjątkowych sytuacjach rok podatkowy może być innym okresem dwunastomiesięcznym, a w przypadku nowo powstałej spółki założonej w drugiej połowie roku kalendarzowego – nawet okresem dłuższym.

Czy warto powołać się na przedawnione zobowiązania podatkowe w postępowaniu z nieujawnionych źródeł przychodu?

Powołanie się na dochody, od których podatek nie jest już należny ze względu na przedawnienie, nie chroniło do tej pory podatników przy „wymiarze” podatku od dochodów nieujawnionych. Nadzieję na zmianę daje wyrok WSA w Białymstoku z 17 lutego 2010 r.

Zmiany w opodatkowaniu VAT usług medycznych po 1 stycznia 2011 roku

Od 1 stycznia 2011 roku ze zwolnienia z podatku VAT korzystać będą mogły tylko świadczenia odpowiadające nowej definicji usług medycznych, zawartej w zmienionych przepisach ustawy o VAT.

Termin ważności certyfikatu rezydencji

Certyfikat rezydencji zachowuje ważność, dopóki stan faktyczny w nim zawarty nie ulegnie zmianie, chyba że treść certyfikatu określa termin jego ważności bądź wskazuje okres, na jaki certyfikat został wydany.

Konwersja wierzytelności na kapitał a podatek u źródła

W wyniku konwersji wierzytelności odsetkowych na kapitał w formie wkładu niepieniężnego nie dojdzie do wypłaty ani odsetek, ani należności z innych tytułów. Tym samym nie powstanie obowiązek pobrania podatku u źródła.

Skutki przekazania pracownikom bonów towarowych na gruncie podatku VAT

Pracodawcy odchodzą od wynagradzania lub premiowania pracowników za pomocą bonów towarowych ze względu na niekorzystne zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Teraz wydawanie bonów może rodzić dodatkowe ryzyko w podatku VAT.