nieruchomości

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Jak zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego i kto jest odpowiedzialny za samowolną zmianę sposobu użytkowania, wyjaśnia Radosław Wasiak z Zespołu Nieruchomości i Inwestycji Budowlanych kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Prawo użytkowania wieczystego a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Sąd Najwyższy zdecyduje, czy użytkowanie wieczyste jest chronione zasadą rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Pozwolenie na budowę nawet po zakończeniu inwestycji

W szczególnych wypadkach wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę jest możliwe nawet po zakończeniu inwestycji i oddaniu jej do użytkowania.

Czy można odkupić prawo do czynszu symbolicznego

Sąd Najwyższy odpowie na pytanie, czy uprawnienie do czynszu symbolicznego przechodzi na nabywcę prawa użytkowania wieczystego.

Bez renty planistycznej po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł, że nie jest możliwe naliczenie opłaty od wzrostu wartości nieruchomości (renty planistycznej), jeżeli wzrost wartości nieruchomości nastąpił na skutek wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Status Kancelarii Sejmu w postępowaniu administracyjnym

Fakt, że sporny grunt jest w trwałym zarządzie Kancelarii Sejmu, nie oznacza, że ma ona interes prawny i status strony w postępowaniu o ustanowienie użytkowania wieczystego tego gruntu na rzecz dotychczasowych właścicieli nieruchomości.