nieruchomości

Wątpliwości co do właściwości miejscowej nie uzasadniają wystąpienia do Sądu Najwyższego w trybie art. 45 k.p.c.

Roszczenie o uznanie, że nieruchomość nie była objęta dekretem rolnym, nie jest prawem do nieruchomości. Nabycie spadku obejmującego to roszczenie stwierdza więc sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Polsce, nie sąd położenia nieruchomości.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Trybunał Konstytucyjny uznał odmowę przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości biurowo-warsztatowych w prawo własności za niezgodną z konstytucją.

Zbycie udziału we współwłasności nieruchomości stanowi dostawę towaru

Naczelny Sąd Administracyjny uchwałą siedmiu sędziów uznał, że sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz udziału we współwłasności budynków stanowi dostawę towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

S. Moreu-Żak: Umowy przenoszącej własność nieruchomości w Polsce lepiej nie zawierać przed notariuszem innego kraju

Rozmowa z Sylwią Moreu-Żak z Zespołu Nieruchomości i Inwestycji Budowlanych kancelarii Wardyński i Wspólnicy o wpływie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe na obrót nieruchomościami położonymi w Polsce.

Bezpieczniejszy apartament wakacyjny

W kwietniu 2012 roku wejdzie w życie ustawa o timeshare, zwiększająca bezpieczeństwo konsumentów zawierających – często dość ryzykowne – umowy o korzystanie z apartamentu wakacyjnego.

Czy nabywca zanieczyszczonej nieruchomości jest odpowiedzialny za szkodę

Czy przepisy dopuszczają odpowiedzialność nabywcy nieruchomości za jej zanieczyszczenie także wtedy, gdy szkody nie spowodował, a nawet o niej nie wiedział?