nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe – zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej

W naszej praktyce często spotykamy się z nieprawidłowościami przy ustanawianiu odrębnej własności lokali. Dotyczy to w szczególności lokali komunalnych zbywanych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na rzecz ich najemców.

Ugoda przed komisjami regulacyjnymi

Uczestnicy postępowania regulacyjnego mogą niemal dowolnie kształtować treść ugody, zawierając w niej np. postanowienia o rekompensacie pieniężnej w zamian za rezygnację z roszczenia. Muszą jednak pamiętać, że zawarta ugoda jest ostateczna.

Służebność gruntową można również nabyć przez zasiedzenie

Służebność gruntowa polega często na obowiązku umożliwienia przejazdu na sąsiednią działkę. Podstawowym sposobem powstania służebności gruntowej jest umowa albo orzeczenie sądu. Czy jednak takie prawo można nabyć również poprzez zasiedzenie?

Konsekwencje naruszenia prawa pierwokupu nieruchomości

Niedochowanie obowiązków związanych z prawem pierwokupu nieruchomości może być źródłem roszczeń odszkodowawczych, a nawet uznania bezwarunkowej umowy sprzedaży za nieważną.

Wciąż brak zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach

Według danych Rządowego Centrum Legislacji na dzień 31 grudnia 2011 roku nie zostało zrealizowanych 128 upoważnień ustawowych. Nadal nie ma np. rozporządzenia, które znacznie zwiększyłoby ochronę obywateli w obrocie nieruchomościami.

Niekorzystna zmiana planu miejscowego może oznaczać odszkodowanie

Gmina, uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, kształtuje ład przestrzenny na swoim terenie. Jeśli jednak powoduje to ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w dotychczasowy sposób, powstawać mogą roszczenia odszkodowawcze.