nieruchomości

291
02 | 12 | 2016

Informacja o roszczeniach reprywatyzacyjnych – zbędna czy konieczna?

Nabywcy nieruchomości często występują do organów administracji o wydanie zaświadczenia o zgłoszonych roszczeniach reprywatyzacyjnych. Czy taka praktyka ma sens?

242
20 | 10 | 2016

Skutki w VAT nieodpłatnego przekazania urządzeń infrastruktury

Sposób opodatkowania darmowego zbycia drogi lub innych elementów infrastruktury technicznej (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne itp.) na rzecz gminy czy przedsiębiorstwa przesyłowego zależy od tego, kto jest właścicielem gruntu, na którym infrastruktura spoczywa. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia właściwej optymalizacji podatkowej, pozwalając czasem na znaczne obniżenie kosztów planowanej inwestycji.

62
06 | 10 | 2016

Gdy sąsiad podnosi teren i zalewa otaczające grunty

Właścicielowi nieruchomości, która ucierpiała wskutek bezprawnej ingerencji sąsiada w stan wody na gruncie, przysługuje szereg uprawnień. Może on nie tylko żądać przywrócenia stanu poprzedniego, ale także domagać się wykonania określonych prac i urządzeń zapobiegających szkodom, jak również wnosić o odpowiednią rekompensatę z tytułu poniesionych strat.

267
29 | 09 | 2016

Odpowiedzialność z tytułu wad obiektu budowlanego

Inwestorowi, w przypadku wadliwego wykonania robót budowlanych, przysługuje wybór co do formy otrzymania rekompensaty od wykonawcy tychże robót. Może on wywodzić swoje roszczenia zarówno z rękojmi (lub gwarancji) za wady obiektu budowlanego, jak i z przepisów przewidujących ogólne zasady odpowiedzialności kontraktowej wykonawcy.

208
01 | 09 | 2016

Organy władzy publicznej jako podatnicy podatku VAT

Status prawno-podatkowy organów władzy publicznych jest źródłem istotnych kontrowersji na gruncie podatku VAT, zwłaszcza że istnieje w tym zakresie rozbieżność między polskimi i unijnymi przepisami. Szczególne wątpliwości wzbudza kwestia właściwej identyfikacji działań powyższych organów (jako czynności należących do sfery imperium lub dominium) oraz określenie stopnia ich wpływu na ewentualne zakłócenie konkurencji rynkowej. Ma to niezwykle poważne konsekwencje w kontekście obrotu nieruchomościami.

135
23 | 06 | 2016

Odpowiedzialność władzy publicznej w procesie inwestycji budowlanej

Proces inwestycyjny w działalności deweloperskiej jest uzależniony od rozstrzygnięć podejmowanych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej. Proces inwestycyjny składa się przy tym z szeregu następujących po sobie etapów i dopiero pozytywne zakończenie jednego z nich umożliwia przystąpienie do kolejnego.