nieruchomości

196
16 | 02 | 2017

Sąd Najwyższy rozstrzygnie, czym jest „uprawnienie do zakupu” nieruchomości rolnej

Jeden z sądów apelacyjnych skierował w styczniu 2017 roku pytanie prawne do Sądu Najwyższego dotyczące tego, czym w sensie prawnym jest „uprawnienie do zakupu”, przewidziane w jednej z ustaw dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi.

58
02 | 02 | 2017

Pojęcie nieruchomości rolnej na tle przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego

Szerokie ograniczenia obrotu gruntami rolnymi, wprowadzone w trybie nowelizacji przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zmuszają do szczególnej ostrożności przy każdej planowanej transakcji związanej z tego typu nieruchomościami. Kluczowego znaczenia nabiera w tej sytuacji właściwe zdefiniowanie gruntu rolnego.

291
02 | 12 | 2016

Informacja o roszczeniach reprywatyzacyjnych – zbędna czy konieczna?

Nabywcy nieruchomości często występują do organów administracji o wydanie zaświadczenia o zgłoszonych roszczeniach reprywatyzacyjnych. Czy taka praktyka ma sens?

242
20 | 10 | 2016

Skutki w VAT nieodpłatnego przekazania urządzeń infrastruktury

Sposób opodatkowania darmowego zbycia drogi lub innych elementów infrastruktury technicznej (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne itp.) na rzecz gminy czy przedsiębiorstwa przesyłowego zależy od tego, kto jest właścicielem gruntu, na którym infrastruktura spoczywa. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia właściwej optymalizacji podatkowej, pozwalając czasem na znaczne obniżenie kosztów planowanej inwestycji.

62
06 | 10 | 2016

Gdy sąsiad podnosi teren i zalewa otaczające grunty

Właścicielowi nieruchomości, która ucierpiała wskutek bezprawnej ingerencji sąsiada w stan wody na gruncie, przysługuje szereg uprawnień. Może on nie tylko żądać przywrócenia stanu poprzedniego, ale także domagać się wykonania określonych prac i urządzeń zapobiegających szkodom, jak również wnosić o odpowiednią rekompensatę z tytułu poniesionych strat.

267
29 | 09 | 2016

Odpowiedzialność z tytułu wad obiektu budowlanego

Inwestorowi, w przypadku wadliwego wykonania robót budowlanych, przysługuje wybór co do formy otrzymania rekompensaty od wykonawcy tychże robót. Może on wywodzić swoje roszczenia zarówno z rękojmi (lub gwarancji) za wady obiektu budowlanego, jak i z przepisów przewidujących ogólne zasady odpowiedzialności kontraktowej wykonawcy.