Wojewódzki Sąd Administracyjny

Możliwość budowy na granicy z działką sąsiednią

Usytuowanie planowanego obiektu budowlanego na działce, w tym bezpośrednio przy jej granicy, jest możliwe, ale pod warunkiem, że jest on elementem zastanego ładu przestrzennego i stanowi kontynuację sposobu zabudowy w danym terenie.

Dopuszczalność rozbiórki starej samowoli budowlanej

Jeśli wybudowany samowolnie budynek mieszkalny został postawiony zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązującymi w dacie jego budowy, to nie ma podstaw do wydania nakazu rozbiórki na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego z 1974 r.

Koszty postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

Strony postępowania rozgraniczeniowego zyskują korzyść w postaci pewności przebiegu granic miedzy nieruchomościami. W sprawie kosztów postępowania rozgraniczeniowego decydujące jest więc to, kto faktycznie uzyskał obiektywną korzyść, a nie to, kto wystąpił z żądaniem wszczęcia postępowania.

Prawo budowlane a prawo cywilne

Celem przepisów Prawa budowlanego jest doprowadzenie do wykonania robót budowlanych zgodnie z prawem, ale wyłącznie w aspekcie norm prawa administracyjnego (budowlanego), a nie cywilnego.

Uchyloną uchwałę rady gminy też można zaskarżyć

Akt prawa miejscowego można zaskarżyć, nawet jeśli już nie obowiązuje, co więcej – obowiązywał krótko, a na jego podstawie nie wydano żadnej decyzji administracyjnej.

Czy kolor może być znakiem towarowym?

Chociaż w teorii uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy w postaci pojedynczego koloru jest możliwe, w polskiej praktyce znaki tego rodzaju są prawdziwą rzadkością. W zasadzie ochrona taka jest możliwa jedynie jeśli zgłaszający wykaże tzw. wtórną zdolność odróżniającą, a więc udowodni, że docelowa grupa odbiorców towarów oznaczonych danym znakiem towarowym jednoznacznie kojarzy go z konkretną firmą.