Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Co dalej z kostką Rubika?

Tak jak się spodziewaliśmy, do Trybunału Sprawiedliwości UE złożono odwołanie od wyroku Sądu Unii Europejskiej z 25 listopada 2014 r. dotyczącego kostki Rubika.

Bezpłatne przydziały uprawnień do emisji będą mniejsze

Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że Komisja Europejska niewłaściwie wyliczała przydziały bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 dla sektorów narażonych na tzw. carbon leakage. Przyczyną okazały się rozbieżności w poszczególnych wersjach językowych dyrektywy 2003/87.

Warunki udostępniania zasobów muszą uwzględniać przedmiot i cele danego zamówienia

Planowana nowelizacja Prawa zamówień publicznych, mimo że wprowadza pewne zmiany w zakresie zasad uczestnictwa podmiotów trzecich w wykonaniu zamówienia, nie rozstrzyga wszystkich wątpliwości dotychczasowej praktyki. W odniesieniu do niektórych z nich przydatne więc będą wskazówki z niedawnego wyroku TSUE.

Zadośćuczynienie za krzywdę moralną wskutek naruszenia praw własności intelektualnej

Uprawnieni z tytułu praw własności intelektualnej, których prawa są naruszane, mogą domagać się zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową, nawet jeśli równocześnie domagają się odszkodowania wyliczonego na zasadzie tzw. hipotetycznej opłaty licencyjnej.

Wyrok TSUE: brak prawnego związku krajowego leniency z modelowym programem ESK

W unijnym systemie prawa antymonopolowego Komisja i państwa członkowskie są niezależne, jeżeli chodzi o stosowanie programu leniency. Miękka harmonizacja poprzez Modelowy Program Leniency ESK również nie wiąże krajowych organów ochrony konkurencji.

Geograficzny zasięg renomy wspólnotowego znaku towarowego

Istnienie renomy na terenie jednego państwa członkowskiego jest wystarczające, aby uznać, że znak cieszy się renomą na istotnej części obszaru UE. Uprawniony z renomowanego znaku towarowego nie musi już udowadniać renomy w innym państwie członkowskim.