Trybunał Konstytucyjny

Kłopotliwa wielokrotność stosownego wynagrodzenia

Przewidziana w ustawie o prawie autorskim wielokrotność stosownego wynagrodzenia jest przedmiotem licznych dyskusji oraz różnorodnych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ograniczenie prawa do wynagrodzenia szkody wywołanej przez władzę publiczną zgodne z Konstytucją

Aby móc dochodzić odszkodowania za szkodę wyrządzoną prawomocnym orzeczeniem sądu cywilnego, trzeba wcześniej uzyskać potwierdzenie jego oczywistej i rażącej niezgodności z prawem. Warunek ten nie narusza Konstytucji i nie jest nadmiernym obciążeniem. Z tym ostatnim poglądem Trybunału Konstytucyjnego trudno się zgodzić.

Pobieranie opłat dodatkowych jako czyn nieuczciwej konkurencji

Przepis zakazujący „utrudniania dostępu do rynku” przez pobieranie „innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży” jest zgodny z konstytucją, ale nie znaczy to, że pobieranie opłat za usługi marketingowe stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Kiedy możliwe jest wyłączenie sędziego w postępowaniu karnym?

Sędzia zostanie wyłączony z orzekania na mocy prawa tylko w ściśle określonych sytuacjach. Jeżeli strona ma uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sędziego, który ponownie bierze udział w postępowaniu odwoławczym w tej samej sprawie, powinna sama złożyć wniosek o jego wyłączenie.

Bankowy tytuł egzekucyjny niezgodny z Konstytucją – i co dalej?

Trybunał Konstytucyjny uznał, że bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) jest niezgodny z Konstytucją, gdyż narusza konstytucyjną zasadę równości. Zgodnie z tym wyrokiem odpowiednie przepisy Prawa bankowego – art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 – utracą moc z dniem 1 sierpnia 2016 r. Wyrok ten ma fundamentalne znaczenie dla całego sektora bankowego i klientów banków.

Uprawnienie podmiotów gospodarczych, by żądać przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, jest niezgodne z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 10 marca 2015 r. stwierdził, że przepisy przewidujące dla podmiotów gospodarczych uprawnienie żądania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności są niezgodne z Konstytucją.