sądy apelacyjne

Licencja bezterminowa w ocenie sądu

Wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy licencyjnej, choć dyskutowane przez autorów komentarzy, nie było do niedawna przedmiotem oceny sądów. Dopiero ostatnio pojawiło się orzeczenie, w którym sąd apelacyjny wyinterpretował z oświadczeń i zachowania stron fakt zawarcia przez nie umowy licencji niewyłącznej na czas nieoznaczony, z wyłączeniem możliwości jej wypowiedzenia.

Kto jest właścicielem praw autorskich do oprogramowania stworzonego przez żołnierza?

To z pozoru dość egzotyczne zagadnienie ma bardzo praktyczny wymiar. W analogicznej sytuacji jak żołnierz – programista mogą być bowiem osoby pozostające w innych niepracowniczych stosunkach podległości służbowej.

Plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych mają znaczenie przy ocenie warunków przyłączenia

Niebagatelne znaczenie planów rozwoju dla oceny warunków przyłączenia znalazło wreszcie jasny wyraz w orzecznictwie. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, którym zdaje się zmieniać dotychczasową linię orzeczniczą w zakresie oceny istnienia warunków przyłączenia.

Kto jest odpowiedzialny za ocieplenie wnętrza balkonów

Ocieplenie wnętrza balkonów, jako czynność zmierzająca do utrzymania nieruchomości w należytym stanie, jest obowiązkiem wspólnoty mieszkaniowej

Odpowiedzialność za działania na szkodę wierzycieli

Nieuczciwi dłużnicy korzystają z całego łańcuszka osób trzecich, które pomagają udaremnić zaspokojenie wierzytelności. Do odpowiedzialności odszkodowawczej można jednak pociągnąć nie tylko osobę, która takim działaniem wyrządziła szkodę wierzycielom, ale także osobę, która świadomie z takiej szkody skorzystała.

Lider na rynku – czy zawsze tylko jeden?

W czasach ostrej walki konkurencyjnej coraz atrakcyjniejsze staje się skonstruowanie kampanii reklamowej zawierającej hasła superlatywne, w szczególności odnoszące się do bycia liderem na rynku.