Sąd Najwyższy

Jogurt kontra czekoladki

Trybunał Sprawiedliwości kolejny raz wypowiedział się w sprawie podobieństwa oznaczeń, które uniemożliwia rejestrację późniejszego znaku towarowego.

Odszkodowania za bezprawną nacjonalizację można dochodzić na drodze sądowej

Sąd Najwyższy potwierdził możliwość sądowego dochodzenia odszkodowania za znacjonalizowane nieruchomości i przesądził, że bieg przedawnienia w takich sprawach zaczyna się od wydania decyzji nadzorczej, a nie od wystąpienia zdarzenia powodującego szkodę.

Przepisy prawa zamówień publicznych nie zmieniają zasad ustanawiania pełnomocników procesowych

Regulacja zawarta w art. 23 ust. 2 p.z.p., dotycząca ustanawiania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nie stanowi zmiany zasad ustanawiania pełnomocników procesowych.

O pieniądzach trzeba precyzyjnie

Jeśli strony uzgodniły drogą elektroniczną wzrost wynagrodzenia, czy takie oświadczenia można potraktować jako aneks do umowy głównej? I czy taki aneks jest objęty zapisem na sąd polubowny, który został zawarty w umowie głównej?

Gdy dłużnik wyzbywa się majątku

Jeżeli dłużnik z pokrzywdzeniem wierzyciela wyzbywa się majątku na rzecz osoby trzeciej, wierzyciel może wytoczyć tzw. skargę pauliańską. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy osoba trzecia zdążyła już zbyć uzyskane dobra?

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych a prawo użytkowania wieczystego

Sąd Najwyższy: „Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych chroni nabywcę użytkowania wieczystego także w razie wadliwego wpisu w księdze wieczystej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego jako właściciela nieruchomości”.