Sąd Najwyższy

Zakaz potrącania wierzytelności wobec spółki dotyczy wpłat na udziały, a nie dopłat

Sąd Najwyższy potwierdził, że wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może potrącić swoją wierzytelność wobec spółki z wierzytelności spółki względem wspólnika z tytułu dopłat.

Obniżenie pensji pracownikowi chronionemu

Pracodawca może obniżyć pensję pracownicy, która zamiast korzystać z urlopu wychowawczego świadczy pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 12 maja 2011 roku (sygn. akt II PK 6/11).

Wypowiedzenie umowy o pracę chronionemu pracownikowi

Przedstawiciele związków zawodowych, którzy w czasie protestu załogi nie panują nad emocjami, mimo ochrony mogą zostać zwolnieni. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 19 maja 2011 r. (sygn. akt I PK 221/10).

Notariusz nie musi sprawdzać dokumentu, na którym poświadcza podpis

Poświadczając własnoręczność podpisu na dokumencie, notariusz nie jest zobowiązany do badania zgodności tego dokumentu z prawem. W szczególności dotyczy to dokumentów zagranicznych lub obcojęzycznych.

Czy zarząd spółki publicznej może nie zwołać walnego zgromadzenia?

Członek zarządu spółki publicznej może zostać ukarany grzywną do 20 tys. zł za odmowę opublikowania na stronie internetowej spółki ogłoszenia o zwołaniu przez akcjonariuszy walnego zgromadzenia.

Braków w umowie spółki nie można nadrobić uchwałą

Sąd Najwyższy potwierdził, że jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia przez niego tej funkcji.