Sąd Najwyższy

Artykuł w archiwum internetowym też może naruszać prawa osób trzecich

Tekstu takiego nie trzeba jednak usuwać; wystarczy opatrzyć go stosowną wzmianką o toczącym się postępowaniu lub o uznaniu treści za naruszającą dobra osobiste – pisze Sąd Najwyższy w dostępnym już pisemnym uzasadnieniu wrześniowego wyroku.

Jak drewniany skopek staje się renomowanym znakiem towarowym

Sąd Najwyższy potwierdził, że skopek, czyli wiaderko z drewnianych klepek używane dawniej na wsi na mleko, zarejestrowany przez spółkę HOCHLAND AG, jest znakiem renomowanym w Polsce.

O charakterze sprawy o zaskarżenie uchwały decyduje materialnoprawny charakter samej uchwały

Jeśli uchwała spółdzielni lub spółki kapitałowej dotyczy praw lub obowiązków niemajątkowych, to sprawa o zaskarżenie tej uchwały jest sprawą o prawa niemajątkowe i skarga kasacyjna jest dopuszczalna bez ograniczeń.

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyn zabroniony pod groźbą kary

Spółki oraz inne podmioty zbiorowe nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za czyn zabroniony pod groźbą kary, popełniony przez prezesa lub członka zarządu.

Dopłaty bezpośrednie to nie dotacje, ale próba ich nieuprawnionego uzyskania może podlegać sankcji karnej

SN wskazał, iż dopłaty bezpośrednie i uzupełniające stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE stanowią formę wsparcia finansowego, którego próba wyłudzenia podlega sankcji karnej przewidzianej w art. 297 k.k. § 1 za tzw. „oszustwo kapitałowe”.

Czasem wystarczy wykreślić fragment utworu, by móc się domagać jego współautorstwa

Wykreślenie może bowiem bezpośrednio wpływać na ogólny wydźwięk i charakter publikacji, a tym samym stanowić istotny wkład twórczy w jej powstanie – wynika z pisemnego uzasadnienia orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie współautorstwa publikacji naukowej.