konkurencja

Czy informacje ujawnione we wniosku leniency są poufne?

Wyrokiem z 28 stycznia 2015 r. Sąd rozstrzygnął sprawę T-345/12 (Akzo Nobel NV, Akzo Chemicals Holding AB, Eka Chemicals AB przeciwko Komisji). Orzeczenie to dotyczyło uprawnień Komisji do ujawniania informacji zawartych we wniosku leniency, co do których strona wnosi o zachowanie poufności.

Leniency plus – wymiar unijny

Jedną z największych zmian wprowadzonych ostatnią nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów było uruchomienie programu leniency plus. Warto przyjrzeć mu się bliżej.

Kontrola decyzji krajowych organów konkurencji należy do sądów krajowych

Sąd doprecyzował kompetencje organów w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji, przypominając, że Komisja nie jest organem odwoławczym od decyzji krajowych organów konkurencji

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji

18 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji. Zmiany są istotne.

Święty Mikołaj a konkurencja – dalsze pytania

Przeprowadzona w ubiegłym roku analiza pozycji Świętego Mikołaja na polskim rynku dystrybucji prezentów w okresie Bożego Narodzenia wykazała, że nie ma on na nim pozycji dominującej. Powstały jednak inne wątpliwości co do stanu konkurencji.

Trybunał sobie a sądy sobie, czyli brak zgody co do opłat półkowych

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opłat półkowych nie wpłynął na orzecznictwo. Sądy powszechne nadal uznają, że wszelkie opłaty pobierane przez sieci handlowe są niezgodne z prawem. Tymczasem Trybunał, potwierdzając konstytucyjność art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zalecał rozpatrywanie każdego przypadku indywidualnie, przy uwzględnieniu wiadomości specjalnych płynących z nauk ekonomicznych.