konkurencja

340
23 | 07 | 2015

Od niedozwolonych klauzul umownych do obowiązku zadania pytania prejudycjalnego

Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygnie, czy zakaz posługiwania się klauzulą umowną dotyczy wyłącznie przedsiębiorcy, który był stroną postępowania, czy również innych przedsiębiorców stosujących podobne klauzule. Czy sąd apelacyjny miał obowiązek zadać to pytanie prejudycjalne Trybunałowi?

82
11 | 06 | 2015

Komisja Konkurencji ICC Polska udostępniła polską wersję compliance toolkit

Od 2013 r. International Chamber of Commerce udostępnia przedsiębiorcom publikację zawierającą zestaw modelowych narzędzi do tworzenia programów compliance w obszarze prawa ochrony konkurencji. Teraz dostępna jest polska wersja językowa.

59
14 | 05 | 2015

Kolejna nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

UOKiK zainicjował prace nad kolejnymi zmianami ustawy. Celem głównym jest ochrona konsumentów przed nieuczciwą sprzedażą i świadczeniem usług finansowych.

216
23 | 04 | 2015

Transfer technologii wyłączony spod zakazu porozumień – po nowemu

Trwają prace nad nowym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Ma ono wejść w życie 1 maja 2015 r.

184
05 | 03 | 2015

Czy informacje ujawnione we wniosku leniency są poufne?

Wyrokiem z 28 stycznia 2015 r. Sąd rozstrzygnął sprawę T-345/12 (Akzo Nobel NV, Akzo Chemicals Holding AB, Eka Chemicals AB przeciwko Komisji). Orzeczenie to dotyczyło uprawnień Komisji do ujawniania informacji zawartych we wniosku leniency, co do których strona wnosi o zachowanie poufności.

222
12 | 02 | 2015

Leniency plus – wymiar unijny

Jedną z największych zmian wprowadzonych ostatnią nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów było uruchomienie programu leniency plus. Warto przyjrzeć mu się bliżej.