konkurencja

Premier League, czyli zakaz wyłączności terytorialnej transmisji na żywo

Umowy licencyjne zobowiązujące licencjobiorcę do zapobiegania używaniu jego kart do dekoderów satelitarnych do odbioru programu będącego przedmiotem licencji poza terytorium objętym umową należy zasadniczo uważać za porozumienia ograniczające konkurencję.

Europejski Dzień Konkurencji i Konsumentów

Miejsce konsumentów w prawie konkurencji było głównym tematem Europejskiego Dnia Konkurencji i Konsumentów zorganizowanego w Poznaniu przez UOKiK w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Zawieranie porozumień antykonkurencyjnych pomiędzy podmiotami należącymi do jednej grupy kapitałowej

Uzgodnienia między przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy kapitałowej mogą podlegać zakazowi porozumień antykonkurencyjnych, jeżeli przedsiębiorcy ci mogą samodzielnie decydować o swoim postępowaniu na rynku.

Wzmocnienie ochrony praw procesowych w postępowaniu antymonopolowym

Zwiększenie roli urzędnika prowadzącego postępowanie wyjaśniające, obowiązek informowania o kryteriach ustalania wysokości kary oraz większe wykorzystanie narzędzi ekonomicznych w sprawach o naruszenie prawa konkurencji wprowadza tzw. pakiet proceduralny.

Dariusz Łomowski: Jeden świadomy konsument groźniejszy niż stu inspektorów

Rozmowa z Dariuszem Łomowskim, zastępcą dyrektora Departamentu Inspekcji Handlowej UOKiK i prelegentem podczas III edycji Okrągłego Stołu Żywnościowego, o fałszowaniu produktów spożywczych i o karach grożących za to przedsiębiorcom.

Dostęp pokrzywdzonych do akt leniency – dyskusja trwa

Sprawa Pfleiderer: sądy krajowe muszą same oceniać, czy i jak udzielać dostępu do akt uzyskanych w ramach postępowania leniency pokrzywdzonym dążącym do otrzymania odszkodowania z tytułu naruszenia prawa konkurencji.