globalna mobilność

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce od 1 maja 2014 r.

Pobyt czasowy nawet na trzy lata, wniosek o zezwolenie na pobyt nawet na dzień przed upływem ważności wizy, możliwość uzyskania jednego zezwolenia na pobyt i na pracę – to tylko niektóre ułatwienia wprowadzone nową ustawą o cudzoziemcach.

Delegowanie pracowników za granicę

Obowiązujące przepisy nie regulują odrębnie instytucji czasowego delegowania pracownika przez pracodawcę w Polsce do wykonywania pracy za granicą. Rozwiązanie takie może jednak być stosowane w oparciu o ogólne przepisy prawa pracy.

Nowe sankcje za zatrudnianie cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce

21 lipca 2012 roku wchodzi w życie ustawa z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykwalifikowani cudzoziemcy mogą pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę

To efekt niedawnej nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Stosunek pracy w Polsce pod prawem obcym – czy warto korzystać z wyboru prawa?

Wybór prawa obcego do umów o pracę wykonywanych w Polsce nie wyłącza stosowania do nich większości przepisów prawa polskiego.

Wojewoda nie zawsze może wydalić nielegalnie zatrudnionego cudzoziemca

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemca w toku postępowania administracyjnego o wydalenie poprzez uzyskanie niezbędnych zezwoleń czy dopełnienie obowiązków uniemożliwia wydanie decyzji o wydaleniu przez wojewodę.