energetyka

Certyfikowany instalator systemów PV

Przepisy prawne ważne dla instalatorów systemów fotowoltaicznych i firm usługowych utrzymujących sprawność systemów fotowoltaicznych.

Definicja i prawa prosumenta

Nowa ustawa o OZE rozbudowuje mechanizmy wsparcia dla prosumentów. Zakres definicji prosumenta – zarówno obecnie obowiązującej, jak i przewidzianej w nowej ustawie – może budzić kontrowersje

Działalność fotowoltaiczna w Polsce

Przepisy prawne ważne dla prowadzenia działalności producentów energii w średnich i dużych systemach PV.

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE)

Obecni wytwórcy energii elektrycznej z OZE, a także wytwórcy zmodernizowanych instalacji OZE będą mogli dokonać wyboru pomiędzy zachowaniem dotychczasowych zasad wsparcia (świadectwa pochodzenia) a nowym systemem wsparcia (system aukcyjny). System aukcyjny będzie stosowany w stosunku do nowych instalacji oddanych do eksploatacji po 1 stycznia 2016 r. Ważnym elementem nowej ustawy jest także wsparcie prosumenckiego wytwarzania energii w mikroinstalacjach OZE.

Koncepcje rynku mocy w Polsce

Utworzenie w Polsce rynku mocy funkcjonującego obok rynku energii mogłoby doprowadzić do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Obecnie rozważa się kilka koncepcji tego rynku w Polsce.

Modele rynku mocy w Unii Europejskiej

Przed wprowadzeniem rynku mocy w Polsce trzeba wypracować model dostosowany do krajowych realiów rynku energetycznego, a także do obowiązujących regulacji. Jak w wielu innych dziedzinach podstawą do opracowania najbardziej adekwatnej koncepcji mogą być doświadczenia innych państw.