energetyka

Projekt nowelizacji ustawy o OZE w zakresie wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z biogazu

W ostatnim czasie zaprezentowany został drugi już, poselski projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Autorzy projektu proponują zmianę na korzyść przedsiębiorstw uzyskujących energię elektryczną z biogazu, podkreślając duży potencjał energetyczny krajowego rolnictwa, a także potrzebę jego wsparcia.

Jak interpretować przepisy w sprawie kosztów osieroconych?

Pytanie prejudycjalne Sądu Najwyższego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sprawa C-574/14

Instalacje fotowoltaiczne a podatek od nieruchomości

Kwestia opodatkowania instalacji fotowoltaicznych podatkiem od nieruchomości od lat jest przedmiotem wątpliwości oraz sporów podatników z organami podatkowymi. Wynikają one przede wszystkim z niejednoznacznych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w szczególności w kontekście wadliwego zdefiniowania budowli jako przedmiotu opodatkowania tym podatkiem, co zauważył również Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 13 września 2011 r. (P 33/09).

Certyfikowany instalator systemów PV

Przepisy prawne ważne dla instalatorów systemów fotowoltaicznych i firm usługowych utrzymujących sprawność systemów fotowoltaicznych.

Definicja i prawa prosumenta

Nowa ustawa o OZE rozbudowuje mechanizmy wsparcia dla prosumentów. Zakres definicji prosumenta – zarówno obecnie obowiązującej, jak i przewidzianej w nowej ustawie – może budzić kontrowersje

Działalność fotowoltaiczna w Polsce

Przepisy prawne ważne dla prowadzenia działalności producentów energii w średnich i dużych systemach PV.