energetyka

TTIP: szanse i zagrożenia dla europejskiego przemysłu energetycznego i energochłonnego

Podpisanie umowy o partnerstwie transatlantyckim mogłoby zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Europy. Sęk w tym, jak wytrzymać konkurencję z amerykańskimi przedsiębiorstwami, które już teraz korzystają z taniej energii i nie muszą przestrzegać ograniczeń dotyczących emisji CO2.

Dekarbonizacja gospodarek Unii Europejskiej – jak to działa

Sprawa dekarbonizacji gospodarek krajów UE, w szczególności Polski, budzi ogromne emocje. Zapis o dekarbonizacji gospodarki, jako jeden z pięciu priorytetów unii energetycznej, znalazł się w komunikacie Komisji Europejskiej zatytułowanym „Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu”.

Projekt reformy unijnego systemu pozwoleń na emisję CO2

15 lipca 2015 r. Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy zmieniającej dotychczasową dyrektywę 2003/87/EC ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie.

Prace nad rezerwą stabilizacyjną uprawnień do emisji CO2 dobiegają końca

8 lipca 2015 r. Parlament Europejski zatwierdził decyzję ustanawiającą mechanizm rezerwy stabilizacyjnej (Market Stability Reserve, MSR) uprawnień do emisji CO2. Decyzja musi zostać jeszcze przyjęta przez Radę Unii Europejskiej, co najprawdopodobniej nastąpi we wrześniu 2015 r.

Polskie górnictwo węgla kamiennego czeka na decyzję KE w sprawie notyfikacji programu restrukturyzacji

W dniu 4 marca 2015 r. Polska dokonała notyfikacji programu restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego. Wniosek Polski nie został jeszcze rozpoznany przez Komisję Europejską. Pozytywna decyzja Komisji stoi jednak pod znakiem zapytania.

Rozpatrzenie odwołania od każdej decyzji Prezesa URE należy do kognicji sądów powszechnych

Sąd Najwyższy stwierdził, że od każdej decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) przysługuje na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK).