energetyka

Prace nad rezerwą stabilizacyjną uprawnień do emisji CO2 dobiegają końca

8 lipca 2015 r. Parlament Europejski zatwierdził decyzję ustanawiającą mechanizm rezerwy stabilizacyjnej (Market Stability Reserve, MSR) uprawnień do emisji CO2. Decyzja musi zostać jeszcze przyjęta przez Radę Unii Europejskiej, co najprawdopodobniej nastąpi we wrześniu 2015 r.

Polskie górnictwo węgla kamiennego czeka na decyzję KE w sprawie notyfikacji programu restrukturyzacji

W dniu 4 marca 2015 r. Polska dokonała notyfikacji programu restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego. Wniosek Polski nie został jeszcze rozpoznany przez Komisję Europejską. Pozytywna decyzja Komisji stoi jednak pod znakiem zapytania.

Rozpatrzenie odwołania od każdej decyzji Prezesa URE należy do kognicji sądów powszechnych

Sąd Najwyższy stwierdził, że od każdej decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) przysługuje na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK).

Projekt nowelizacji ustawy o OZE w zakresie wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z biogazu

W ostatnim czasie zaprezentowany został drugi już, poselski projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Autorzy projektu proponują zmianę na korzyść przedsiębiorstw uzyskujących energię elektryczną z biogazu, podkreślając duży potencjał energetyczny krajowego rolnictwa, a także potrzebę jego wsparcia.

Jak interpretować przepisy w sprawie kosztów osieroconych?

Pytanie prejudycjalne Sądu Najwyższego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sprawa C-574/14

Instalacje fotowoltaiczne a podatek od nieruchomości

Kwestia opodatkowania instalacji fotowoltaicznych podatkiem od nieruchomości od lat jest przedmiotem wątpliwości oraz sporów podatników z organami podatkowymi. Wynikają one przede wszystkim z niejednoznacznych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w szczególności w kontekście wadliwego zdefiniowania budowli jako przedmiotu opodatkowania tym podatkiem, co zauważył również Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 13 września 2011 r. (P 33/09).