energetyka

Niewłaściwa implementacja art. 22 dyrektywy 2003/55/WE do ustawy Prawo energetyczne

Czy zwolnienie nowej infrastruktury gazowej z zasady TPA wymaga wydania decyzji przez Prezesa URE, analizuje dr Robert Zajdler.

Nowe zasady sprzedaży energii

Wchodzi w życie obowiązek sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie towarowej, na internetowej platformie handlowej na rynku regulowanym oraz w formie otwartego przetargu. Czy niejasne przepisy staną się źródłem sporów – analizuje Weronika Pelc.

Regulacja cen na konkurencyjnym rynku gazu

Ustalanie taryf dla przedsiębiorstw energetycznych nie jest sprzeczne z wdrażaniem konkurencji na rynku energii, ale nie każda ingerencja organu regulacyjnego w ceny jest prawnie dopuszczalna.