dochodzenie wierzytelności

Dłużnik powinien szybko zaliczyć spłatę na poczet odsetek

Często dług składa się z należności głównej i odsetek. Zdarza się, że dłużnik przesyła wierzycielowi pieniądze, lecz nie wskazuje, na pokrycie jakiej części zobowiązań chce je przeznaczyć. Według jakich zasad należy zarachować takie wpłaty?

Komornik nie zawsze złoży wniosek o wykreślenie ostrzeżenia

Po zakończeniu postępowania egzekucyjnego komornik ma obowiązek złożyć wniosek o wykreślenie z księgi wieczystej ostrzeżenia o toczącej się egzekucji. Nie dotyczy to jednak wszystkich postępowań egzekucyjnych.

Egzekwowanie należności w transakcjach handlowych

Nie tylko na etapie zabezpieczania umowy i ewentualnego dochodzenia należności z transakcji handlowych należy zwrócić uwagę na szereg szczegółowych kwestii. Podobnie rzecz się ma z egzekwowaniem należności.

Poręczenie jako sposób zabezpieczenia należności

Jedną z popularniejszych form udzielenia zabezpieczenia osobistego jest poręczenie. Dokonuje się ono poprzez jednostronnie zobowiązującą czynność prawną poręczyciela z wierzycielem.

Zaspokajanie należności w postępowaniu nakazowym

Jeżeli przedsiębiorcy nie udało się uzyskać zabezpieczenia należności, konieczne może być rozpoczęcie sporu sądowego. Szczególnie przydatny jest wówczas tryb postępowania nakazowego, który jest trybem w pewnym sensie przyspieszonym.

Jan Ciećwierz: Także w kontaktach handlowych obowiązuje zasada „pragniesz pokoju, szykuj się do wojny”

Rozmowa z Janem Ciećwierzem, wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy współodpowiedzialnym za Zespół Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu, o potrzebie zabezpieczania należności handlowych.