dochodzenie wierzytelności

Hipoteka morska: skuteczne zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych

Poszukiwania skutecznego systemu zabezpieczenia roszczeń w handlu i transporcie morskim, charakteryzującym się znacznym ryzykiem obrotu, doprowadziły w II poł. XIX wieku do adaptowania instytucji hipoteki dla potrzeb gospodarki morskiej.

Dopuszczalność egzekucji z użytkowania górniczego i informacji geologicznej

Ministerstwo dopuszcza prowadzenie egzekucji z prawa użytkowania górniczego i prawa do informacji geologicznej, zastrzegając brak możliwości egzekucji z samej koncesji jako decyzji administracyjnej.

Ochrona interesów wierzycieli przed nieuczciwymi działaniami kontrahentów

Wierzyciel dotknięty skutkami „ucieczki z majątkiem” przez dłużnika nie musi pozostać bierną ofiarą nieuczciwości.

Przestępstwo pozornego obciążania składników majątku w celu udaremnienia zaspokojenia wierzycieli

Pozorne obciążanie składników majątku, mające przekonać osoby trzecie, że wywołane zostały nieistniejące w rzeczywistości skutki prawne może stanowić przestępstwo. Przykładem takich czynów jest w szczególności zaciąganie fikcyjnych zobowiązań.

Wybiórcze spłacanie wierzycieli może stanowić przestępstwo

Dowolne i wybiórcze spłacanie tylko niektórych wierzytelności może powodować odpowiedzialność karną dłużnika, także w przypadku, gdy jest on dopiero zagrożony niewypłacalnością, jeżeli działaniem tym naraża na szkodę pozostałych wierzycieli.

Banki tracą przywileje

Do tej pory banki zdecydowanie łatwiej niż inni wierzyciele mogły się zabezpieczać i później dochodzić swoich wierzytelności. Czy nowelizacja Prawa bankowego to zmieni?