dochodzenie wierzytelności

Postępowanie cywilne przeciwko nieuczciwemu dłużnikowi nie wyklucza dochodzenia odszkodowania w procesie karnym

Wydanie orzeczenia sądu cywilnego zobowiązującego do zapłaty wierzytelności z tytułu legalnych czynności cywilnoprawnych dłużnika nie stoi na przeszkodzie do orzeczenia obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej działaniem zmierzającym do udaremnienia wierzycielom zaspokojenia tej wierzytelności.

Czy Polska powinna ratyfikować konwencję kapsztadzką? O zabezpieczaniu transakcji w branży lotniczej

Konwencja kapsztadzka o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym daje bardzo silną ochronę sprzedającemu lub oddającemu statek powietrzny do używania, jak również finansującemu takie transakcje. Coraz więcej krajów europejskich rozważa ratyfikację konwencji – czy powinna być wśród nich także Polska?

Nowe zasady uznawania i wykonywania wyroków – czy łatwiej znaczy lepiej?

Od stycznia 2015 r. wierzyciele dysponujący wyrokiem wydanym w jednym kraju członkowskim będą mogli go uznać lub wykonać w innym państwie unijnym bez konieczności wszczynania dodatkowej procedury sądowej.

Odpowiedzialność spółki dzielonej po podziale przez wydzielenie

Kwestia odpowiedzialności spółek dzielonych za zobowiązania przypisane spółkom przejmującym lub nowo zawiązanym w ramach podziału przez wydzielenie wciąż nie doczekała się jednolitej interpretacji.

Także sprawę karną można zakończyć polubownie

Środki prawne do polubownego zakończenia sprawy karnej zainicjowanej przez wierzyciela w celu wyegzekwowania wierzytelności uszczuplonej bezprawnymi działaniami dłużnika.

Potrącenie wierzytelności z wierzytelności Skarbu Państwa

Nie w każdym przypadku możliwe jest potrącenie wierzytelności przysługującej podmiotowi prywatnemu z wierzytelności Skarbu Państwa przeciwko temu podmiotowi.