dochodzenie wierzytelności

Nowe zasady uznawania i wykonywania wyroków – czy łatwiej znaczy lepiej?

Od stycznia 2015 r. wierzyciele dysponujący wyrokiem wydanym w jednym kraju członkowskim będą mogli go uznać lub wykonać w innym państwie unijnym bez konieczności wszczynania dodatkowej procedury sądowej.

Odpowiedzialność spółki dzielonej po podziale przez wydzielenie

Kwestia odpowiedzialności spółek dzielonych za zobowiązania przypisane spółkom przejmującym lub nowo zawiązanym w ramach podziału przez wydzielenie wciąż nie doczekała się jednolitej interpretacji.

Także sprawę karną można zakończyć polubownie

Środki prawne do polubownego zakończenia sprawy karnej zainicjowanej przez wierzyciela w celu wyegzekwowania wierzytelności uszczuplonej bezprawnymi działaniami dłużnika.

Potrącenie wierzytelności z wierzytelności Skarbu Państwa

Nie w każdym przypadku możliwe jest potrącenie wierzytelności przysługującej podmiotowi prywatnemu z wierzytelności Skarbu Państwa przeciwko temu podmiotowi.

Hipoteka morska: skuteczne zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych

Poszukiwania skutecznego systemu zabezpieczenia roszczeń w handlu i transporcie morskim, charakteryzującym się znacznym ryzykiem obrotu, doprowadziły w II poł. XIX wieku do adaptowania instytucji hipoteki dla potrzeb gospodarki morskiej.

Dopuszczalność egzekucji z użytkowania górniczego i informacji geologicznej

Ministerstwo dopuszcza prowadzenie egzekucji z prawa użytkowania górniczego i prawa do informacji geologicznej, zastrzegając brak możliwości egzekucji z samej koncesji jako decyzji administracyjnej.