dochodzenie wierzytelności

Zrzeczenie się zastawu rejestrowego przez zastawnika jako przesłanka wygaśnięcia zastawu

Zastaw rejestrowy wygasa już z chwilą złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się tego zastawu, a jego wykreślenie z rejestru ma charakter jedynie deklaratoryjny – wyjaśnia dr Jarosław Grykiel z Grupy Transakcyjnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Mocniejsza pozycja wierzyciela

Są szanse na szybsze i tańsze odzyskiwanie długu zabezpieczonego gwarancją bankową, gwarancją ubezpieczeniową, akredytywą bankową lub poręczeniem banku.

Powództwo o wierzytelność lepiej wytoczyć przed ogłoszeniem upadłości dłużnika

Czasem wierzyciele zwlekają z dochodzeniem swojej należności, nie chcąc dodatkowo pogarszać sytuacji majątkowej dłużnika. W efekcie muszą potem czekać z powództwem do zakończenia postępowania upadłościowego.