arbitraż

Arbitraż nie dla małych

Trzeba uczciwie informować strony o wadach arbitrażu i nie wyolbrzymiać jego zalet, zgodzili się uczestnicy debaty „Co sądzimy o arbitrażu” zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw oraz Sąd Arbitrażowy Lewiatan.

Arbiter tymczasowy w systemie prawa polskiego

Postępowanie arbitrażowe ma wiele zalet, jedną z wad jest jednak brak uregulowań pozwalających na odpowiednio wczesne zabezpieczenie roszczeń. Rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie do prawa polskiego instytucji arbitra tymczasowego.

O arbitrażu w Polsce

Rośnie zainteresowanie sądownictwem polubownym. Jedną z przyczyn jest jego sprawność, fachowość, poufność i tempo rozpoznawania spraw – zalety szczególnie istotne dla przedsiębiorców. Zbyt rzadko jednak korzystają oni z możliwości, jakie daje arbitraż.

Rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego w zakresie braku właściwości jest ostateczne

Wydanie przez sąd arbitrażowy postanowienia w przedmiocie jego niewłaściwości nie przerywa biegu terminu przedawnienia roszczenia; brak również kontroli sądu powszechnego nad takim rozstrzygnięciem.

Arbitraż w sprawach sportowych w świetle nowej ustawy o sporcie

W nowej ustawie o sporcie zabrakło regulacji dotyczących Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu, który wcześniej obligatoryjnie rozstrzygał część sporów sportowych. Nie oznacza to jednak, że postępowanie polubowne w takich sporach jest niemożliwe.

Spory domenowe

Jak polubownie rozwiązać spór dotyczący domen internetowych, wyjaśnia Dominika Kwiatkiewicz z Zespołu Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy.